Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per determinades subvencions i ajuts atorgats per raó d'una declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil

Normativa: Art. 3 ter Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • L'import d'aquesta deducció serà el resultat d'aplicar el tipus mitjà de gravamen a l'import de la subvenció en la base liquidable.

  • La deducció es podrà aplicar pels contribuents que integrin en la base imposable general rendiments corresponents a subvencions o ajuts públiques atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per raó de danys que portin causa d'emergències que, d'acord amb l'article 23 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, hagin estat declarades pel Consell de Ministres com zones afectades greument per una emergència de protecció civil.