Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions per pal·liar els efectes del conflicte d'Ucraïna sobre les persones

Normativa: Art. 5 sexties Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 31 de març de 2022..

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 50 per 100 del valor dels béns o quanties dineràries de les donacions efectuades a entitats de les previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

    A aquests efectes, es tindran en compte totes les quantitats satisfetes per aquest concepte en l'exercici, incloses les anteriors al 31 de març de 2022.

  • El límit de la deducció aplicable és de 150 euros per declaració.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Les donacions que donen dret a l'aplicació d'aquesta deducció hauran de destinar-se a activitats i programes per pal·liar els efectes sobre les persones generades per la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus.

  • L'efectivitat de la donació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició, per part de l'entitat receptora de la donació, del corresponent certificat.

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció serà aplicable exclusivament en l'exercici 2022.