Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació

Normativa: Art. 7 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quanties i límit màxim de la deducció

1. Amb caràcter general

 • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en entitats que tinguin naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima Laboral o societat limitada Laboral, amb el límit de  6.600  euros anuals.

 • En el cas de declaració conjunta, l'import màxim de deducció serà de 6.600  euros per cada contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió.

 • Aquesta deducció s'aplicarà en l'exercici en el que es materialitzi la inversió i en els dos següents amb el límit de  6.600  euros anuals.

  Una vegada materialitzada la inversió, es genera el dret a la deducció del 30 per 100 de la quantitat invertida, amb el límit màxim de 6.000 o 6.600  euros anuals, en el propi exercici en què es realitzi la inversió i en els dos següents.

  En cas que es tingui dret a l'aplicació de la deducció per inversions realitzades en exercicis diferents, s'aplicarà la mateixa seguint l'ordre d'antiguitat. Per a les inversions realitzades el 2020, 2021 o 2022 el límit únic serà de  6.600  euros.

  La deducció total aplicat no pot excedir 6.600  euros per contribuent.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al   31 de desembre de 2022,  el límit serà de 6.000 (no de 6.600)

2. Per inversions es duguin a terme en societats participades per centres d'investigació o universitats

 • El 50 per 100 de les quantitats invertides en societats participades per centres d'investigació o universitats amb un import màxim de 13.200  euros per exercici i per contribuent.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de desembre de 2022,  l'import màxim serà de  12.000 (no de 13.200)

 • Aquest límit no és independent del límit general de  6.600 euros. Per això, en cas que un contribuent realitzi inversions en societats participades per centres d'investigació o universitats i altres inversions en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació el límit màxim de deducció serà de  13.200  euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels drets de vot en la societat.
 2. L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió ha de complir els següents requisits :

  1. Haurà de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima Laboral o societat limitada Laboral.

  2. Tenir el seu domicili social i fiscal a les Illes Balears .

  3. Desenvolupar una activitat econòmica, sense que pugui tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l'activitat d'arrendament d'immobles.

  4. Haurà de, com a mínim, usar a una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa, donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social i que no sigui soci ni partícip de la societat.

  5. En cas que la inversió s'hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital, la societat haurà d'haver-se constituït en els dos anys anteriors a la data d'aquesta ampliació fora que es tracti d'una empresa innovadora en matèria de recerca i desenvolupament que, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora i es cregui i regula el Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora, tingui vigent aquest segell i estigui inscrita en aquest registre.

  6. Haurà de mantenir els llocs de treball . A aquest efecte, es considerarà que compleix aquest requisit quan es mantingui la plantilla mitjana total, en els termes de persones per any que regula la normativa laboral, calculada com preveu l'article 102 de la LIS.

   Respecte a la LIS vegeu la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

  7. La xifra anual de negocis de l'entitat no podrà superar el límit de 2.000.000 d'euros, calculada com preveu l'article 101 de la LIS.

 3. El contribuent podrà formar part del consell d'administració de la societat en la que s'hagi materialitzat la inversió, però en cap cas podrà realitzar funcions executives ni de direcció. Tampoc podrà mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

 4. Les operacions en les que sigui d'aplicació la deducció hauran de formalitzar-se en una escriptura pública, en què s'especificaran la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 5. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de quatre anys.

 6. Els requisits establerts en els punts 2, 3, 4, 6 i 7 de la lletra b anterior i el límit màxim de participació establert en la lletra a, així com la prohibició continguda en la lletra c, hauran de complir-se durant un període mínim de quatre anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o de constitució de l'entitat que origini el dret a la deducció.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i les condicions establerts en les lletres a, c, e i f anteriors suposa la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en el que s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" del corresponent annex B.8 del model de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el  NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant també l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació.