Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions a entitats del tercer sector

Normativa: Art. 5 quinquies Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • El 25 per 100 de l'import de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, a entitats sense ànim de lucre a les que es refereix la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social que compleixin els següents requisits:

    • Les entitats han d'estar inscrites en el registre corresponent de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i

    • Les entitats han de complir els requisits dels articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o estiguin parcialment exemptes de l'impost sobre societats d'acord amb l'article 9.3 de la LIS.

      Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

  • L'efectivitat de la donació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició, per part de l'entitat beneficiària, del corresponent certificat.

Base màxima de la deducció

La base màxima de la deducció és de 165  euros anuals.

Atenciótingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de desembre de 2022,  base màxima de la deducció serà de  150 euros.