Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació

Normativa: Art. 6 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia de la deducció

El 40 per 100 de l'import anual satisfet per les despeses derivades de la prestació dels següents serveis a descendents o acollits menors de sis anys:

 1. Estances de nens de 0 a 3 anys en escoles infantils o en guarderies.

 2. Servei de custòdia, servei de menjador i activitats extraescolars de nens de 3 a 6 anys en centres educatius.

 3. Contractació laboral d'una persona per cuidar del menor.

Límit màxim de la deducció

 • El límit màxim de la deducció aplicable és de 660  euros anuals.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al   31 de desembre de 2022, el  límit màxim d'aquesta deducció serà de  600 euros.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció i optin per la declaració individual, el límit màxim de la deducció s'ha de prorratejar entre ells per parts iguals.

 • Si tots els descendents o acollits deixen de ser menors de sis anys durant el año, el límit màxim de la deducció (600 o 660  euros) s'ha de prorratejar per la suma del nombre de dies en què els descendents o acollits hagin estat menors de sis anys durant l'any natural. També s'ha de prorratejar de la mateixa manera el límit màxim de la deducció si els descendents han nascut o han estat adoptats durant l'any, o si els menors han estat acollits durant l'any.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els contribuents desenvolupin activitats per compte aliè o per compte propi a generadores de rendiments del treball o de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 33.000 euros en tributació individual.

  • - 52.800 euros  en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de març de 2022,  la base imposable general i la base imposable de l'estalvi  no podrà superar 30.000 euros.

 • Que el pagament de les despeses que donen dret a la deducció es faci mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d'entitats de crèdit.

 • En el supòsit de deducció de les despeses de la contractació d'una persona empleada, aquesta ha d'estar donada d'alta en el règim especial per a empleats de la llar de la Seguretat Social.