Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per cursar estudis d'educació superior fora de la illa de residència habitual

Normativa: Art. 4 ter Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límits  de la deducció

 • 1.760 euros per cada descendent que compleixi els requisits que especifiquen en l'apartat següent.

  Atenció : tingui-se en compte que per a contribuents morts abans del   31 de desembre els imports de la deducció seran els següents:

  • 1.500 euros, amb caràcter general.

  • 1.600 euros,  si la base imposable total (suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi és inferiore a 18.000 euros en tributació individual.

 • L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 50 per 100 de la quota íntegra autonòmica, caselles [0546] de la declaració.

La deducció s'aplica a la declaració de l'exercici en el que s'inicia el curs acadèmic.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que els descendents depenguin econòmicament del contribuent.

 • Que els descendents cursin, fora de la illa de l'arxipèlag balear en la que es trobi la residència habitual del contribuent, algun dels següents estudis d'educació superior :

  • estudis universitaris,

  • ensenyaments artístics superiors,

  • formació professional de grau superior,

  • ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior,

  • ensenyaments esportius de grau superior o

  • qualsevol altre estudi que, d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació, es consideri educació superior.

 • Que els estudis comprenguin un curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits.

 • Que no hagi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, a la illa de Mallorca per realitzar els estudis corresponents, o que, existint aquesta oferta s'hagi sol·licitat l'ingrés i s'hagi no admès per raó dels criteris d'admissió aplicables.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració,  no superi les següents quanties:

  • - 33.000 euros en tributació individual.

  • - 52.800 euros en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de març de 2022,  la base imposable general i la base imposable de l'estalvi no podrà superar 30.000 euros.

 • Que el descendent que origini el dret a la deducció no hagi obtingut rendes en l'exercici per un import superior a 8.000 euros.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

A l'efecte de l'aplicació de la deducció, han de tenir-se en compte les següents regles:

 • La deducció s'aplica a la declaració de l'exercici en el que s'inicia el curs acadèmic.

 • Només donen dret a la deducció els descendents que, al seu torn, donin dret al   mínim per descendent  regulat en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar per la tributació conjunta, la deducció es prorratejarà entre ells.

  Serà procedent el prorrateig de la deducció respecte d'un descendent sempre que hagi dos ascendents (o més) amb dret a aplicar el mínim per descendents per ell, encara que un d'ells tingués una base imposable total superior a 30.000 euros, cas en què, l'altre ascendent aplicaria la deducció per la meitat del seu import.