Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició

Normativa: Art. 6 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 88  euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100.

  • 165  euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65 per 100.

  • 165  euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 per 100.

  Respecte als graus de discapacitat vegeu la disposició addicional primera del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

  Atenció: tingui-se en compte que, per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al   31 de desembre de 2022, els imports de la  deducció segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat seran: .

  • 80 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100.

  • 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65 per 100.

  • 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 per 100.

 • L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada al fet que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració,  no superi les següents quanties:

  • - 33.000  euros en tributació individual.

  • - 52.800  euros en tributació conjunta.

Atenció: tingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article 6  durant l'any 2022, ens trobem amb els següents límits quantitatius:

 • Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022,  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]), menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents (caselles [0512] i [0514])  no podrà superar 12.500  euros en tributació individual.

 • Per a contribuents morts entre el 31 de març i el 30 de desembre de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]), menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents (caselles  [0512] i  [0514]), no podrà superar 13.750  euros en tributació individual. 

 • Per a la resta dels contribuents l'import de la deducció no pot excedir  33.000 euros  en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta.

 • En cas que els cònjuges tributin de forma individual i tinguin dret a l'aplicació del mínim familiar per descendents, cadascun tindrà dret a aplicar-se íntegrament la deducció. També resulta aplicable la deducció per la discapacitat del cònjuge, en formar part de la unitat familiar, independentment del fet que aquest últim l'apliqui en la seva pròpia declaració.