Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses d'adquisició de llibres de text

Normativa: Art. 4 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 dels imports destinats a l'adquisició de llibres de text per cada fill que cursi estudis.

 • L'import de la deducció per cada fill no pot excedir 220 euros per fill.

A tención: tingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article 4 durant l'any 2022, ens trobem amb les següents quanties i límits:

 • Per a contribuents que hagin mort entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022, l'import de la deducció per cada fill no pot excedir els límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració :

  (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi)Límit per fill
  Fins a 6.500,00 euros 100,00 euros
  Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros 75,00 euros
  Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros 50,00 euros

  Els límits per fill poden aplicar-se de forma global per al conjunt d'ells.

 • Per a contribuents que hagin mort entre el  31 de març i el 30 de desembre de 2022, l'import de la deducció per cada fill no pot excedir els límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració:

  (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi)Límit per fill
  Fins a 7.150,00 euros 100,00 euros
  Entre 7.150,01 i 11.000,00 euros 75,00 euros
  Entre 11.000,01 i 13.750,00 euros 50,00 euros

  Els límits per fill poden aplicar-se de forma global per al conjunt d'ells.

 • Per a la resta dels contribuents l'import de la deducció no pot excedir 220 euros per cada fill.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els llibres de text han de ser els editats per al desenvolupament i l'aplicació dels currículums corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica.

 • Únicament podran tenir-se en compte, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, les despeses originades pels fills que, al seu torn, donin dret al mínim per descendents. Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual,  es prorratejaran tant les quantitats satifechas com el límit màxim de la deducció per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  El requisit de convivència ha de produir-se en la data de meritació de l'impost atès que, en un altre cas, no existiria dret a aplicar el mínim per descendents; no obstant això:

  • En el cas de guàrdia i custòdia compartida ambdós pares podran aplicar la deducció si l'ostenten en la data de meritació de l'impost, en tenir tots dos dret a aplicar el mínim per descendents.

  • Si el fill hagués mort l'any, els pares podrien aplicar la deducció si convivien amb ell en la data de la defunció.

  Si el fill conviu amb els pares les quantitats satisfetes es prorratejaran entre ells, independentment de qui realitzi efectivament el pagament i de si ambdós pares poden o no aplicar efectivament la deducció en virtut de les quanties de les seves bases imposables. El límit de la deducció no es prorrateja en establir la norma un límit màxim de la deducció, respecte a cada fill, segons el tipus de tributació, individual o conjunta, i la quantia de la base imposable.

  Al contrari, si el fill només conviu amb un dels pares en la data de meritació de l'impost, la deducció només pot ser aplicada per ell i per l'import total de les quantitats satisfetes, fins i tot quan la totalitat o part d'elles hagin estat abonades per l'altre progenitor.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració, del contribuent no superi les següents quanties:

  • - 33.000  euros en tributació individual.

  • - 52.800  euros en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article 3 bis durant l'any 2022, ens trobem amb els següents limitis quantitatius:

  • Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 202 2,  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 12.500  euros en tributació individual.

  • Per a contribuents morts entre el 31 de març i el  30 de desembre de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 13.750  euros en tributació individual.

  • Per a la resta dels contribuents l'import de la deducció no pot excedir  33.000  euros  en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta.

 • El contribuent haurà de conservar, a disposició de l'Administració tributària les factures o els documents equivalents corresponents.