Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per compensar l'increment del cost dels préstecs o crèdits hipotecaris amb tipus d'interès variable (deducció temporal)

Normativa: Art. 3 quater Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del   31 de  desembre  de 202 2.

Quantia i límit de la deducció

 • L'import de la deducció és la diferència entre els interessos abonats pels contribuents l'any 2022 respecte dels abonats l'any 2021, en contractes que compleixin els requisits que s'indiquen en el següent apartat.

 • Límit màxim de la deducció: 250 euros per contribuent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Ha de tractar-se d'interessos abonats pels contribuents en contractes de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària i amb tipus d'interès variable subscrits per al finançament de l'adquisició d'habitatge.

 • L'immoble per a de la qual adquisició s'hagi constituït la hipoteca serà l'habitatge habitual del contribuent.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • L'increment del cost (diferència entre els interessos abonats pels contribuents l'any 2022 respecte dels abonats l'any 2021) ha de justificar-se mitjançant un certificat bancari, el qual ha de mantenir-se a disposició de l'administració tributària.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • 33.000 euros en tributació individual.

  • 52.800 euros en tributació conjunta.

 •  Per  aplicar  d'aquesta deducció s'exigeix justificació documental, mitjançant les factures o documents equivalents corresponents, els quals han de mantenir-se a disposició de l'administració tributària.

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció només resultarà d'aplicació en exercicis fiscals de 2022 i de 2023.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció estatal "Per inversió en habitatge habitual "a la que fa referència la disposició transitòria divuitena de la Llei  de  l' IRPF.