Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat en l'habitatge habitual

Normativa: Art. 3 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia de la deducció

El 50 per 100 de l'import de les inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges quan es compleixin els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

1. En general

 • Que les inversions es facin en un immoble situat a les Illes Balears.

 • Que l'habitatge constitueixi o constitueixi l' habitatge habitual :

  - Del contribuent propietari de l'habitatge o

  - D'un arrendatari, en virtut d'un contracte de lloguer subscrit amb el contribuent sotmès a la legislació d'arrendaments urbans.

Per poder aplicar la deducció, el contribuent ha de ser el propietari o arrendador de l'habitatge i l'habitatge ha de complir els requisits establerts en la normativa estatal de l'impost per qualificar l'habitatge com habitual, bé del contribuent o bé d'un arrendatari amb el que el contribuent tingui subscrit un contracte de lloguer.

 • Que es tracti d'inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges entenent-se que compleixen aquesta condició les següents inversions:

  1. La instal·lació d'equips de generació o que permetin utilitzar energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotermia que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. Inclourà la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com instal·lacions de generació solar fotovoltaica per a autoconsum, panells solars tèrmics, per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

  2. Les de millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separativas en l'edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la o que redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.

 • En qualsevol cas, per a l'aplicació de la deducció es millorarà com a mínim en un nivell la qualificació de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual . A aquest efecte, es requerirà el registre dels certificats d'eficiència energètica de l'habitatge conforme al que disposa el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, abans i després de realitzar les inversions.

  En el supòsit de començament de les obres en un exercici i finalització en un altre posterior, es pot aplicar en cada període impositiu la deducció per les quantitats satisfetes en ell, sempre que a la finalització de les obres es compleixin tots els requisits exigits (en particular l'acreditació del registre de certificats d'eficiència energètica).

 • Per poder aplicar aquesta deducció, la base imposable total (suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració), no podrà superar :

  - 33.000 euros en tributació individual.

  - 52.800 euros en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que, per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de març de 2022,  la  suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no podrà superar  30.000 euros. 

2. Quan el contribuent sigui l'arrendador de l'habitatge

Quan el contribuent sigui l'arrendador de l'habitatge, l'aplicació de la deducció requereix que es compleixin, a més, els següents requisits:

 • Que la durada del contracte d'arrendament de l'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.

 • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

 • Que el contribuent declari en l'IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com a rendiments del capital immobiliari.

 • Que el contribuent no repercuteixi en l'arrendatari el cost de les inversions que determinen el dret a aplicar aquesta deducció.

Base màxima de deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per l'import realment satisfet pel contribuent per realitzar les inversions anteriorment descrites, amb un límit màxim de 10.000 euros anuals.

La base de la deducció del contribuent no podrà excedir el resultat d'aplicar el percentatge de la seva titularitat en l'habitatge a l'import total de les quantitats satisfetes per a la millora de la sostenibilitat en l'habitatge habitual.

Les quantitats satisfetes es justificaran per mitjà de les factures que compleixin els requisits establerts en normes legals i/o reglamentàries o document substitutiu equivalent.