Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu

Normativa: Art. 5 ter Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració efectuats d'acord amb el que disposa la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries.

 • El límit de la deducció aplicable és de  660  euros anuals.

  El límit de 660 euros anuals és únic i global per al conjunt de donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al   31 de desembre de 2022, l'import màxim d'aquesta deducció serà de 600 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • En cas que la cessió d'ús o el contracte de comodat tinguin una durada inferior a un any, aquesta deducció s'ha de prorratejar en funció del nombre de dies del període anual.

  Si la durada és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

  S'apliquen els mateixos criteris sobre el prorrateig comentats en la deducció per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.

  El criteri de doble prorrateig de base i límits en el cas de cessions d'ús o contractes de comodat inferiors a un any del mecenatge esportiu ve com a conseqüència del que disposa l'article 11 de la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries.

 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració,  no superi les següents quanties:

  • - 33.000  euros en tributació individual.

  • - 52.800  euros en tributació conjunta.

Atenció: tingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article  5 ter durant l'any 2022, ens trobem amb els següents límits quantitatius:

 • Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022,  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 12.500  euros en tributació individual.

 • Per a contribuents morts entre el 31 de març i el  30 de desembre de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 13.750  euros en tributació individual. 

 • Per a la resta del contribuent s l'import de la deducció no pot excedir  33.000 euros  en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta.