Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius

Normativa: Art. 3 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 dels imports satisfets durant el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència, les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a aquesta deducció per no ser arrendatari. Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem  núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • L'import màxim de deducció serà de 440 euros.

  Atenció: tingui-se en compte que, per als  contribuents que hagin mort abans del 31 de desembre de 2022, l'import màxim serà de 400 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que concorri en el contribuent alguna de les següents circumstàncies :

  • Que en la data de la meritació de l'impost sigui menor de 36 anys.

  • Que es tracti d'una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100 o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100.

   Respecte als graus de discapacitat vegeu la disposició addicional primera del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

  • Que es tracti del pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa  en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

   A aquests efectes, són famílies nombroses tant les que determina la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses com les famílies monoparentals amb un fill amb discapacitat reconeguda del   33% o superior.

  • Que es tracti del pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família monoparental amb dos o més fills o filles de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies. 

   D'acord amb els apartats 1 i 2 de l'article 7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies es consideren famílies monoparentals:

   • Les famílies monoparentals són les que estan formades per un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts en l'apartat 3 de l'esmentat article 7 de la Llei 8/2018 i que depenen econòmicament d'una sola persona progenitora, tutora, acollidora o adoptant, amb qui conviuen.

   • A més, també es consideren famílies monoparentals les següents:

    a) La família en la que el progenitor o progenitora amb fills o filles a càrrec conviu al mateix temps amb una altra persona o persones amb qui no té cap relació matrimonial o unió estable de parella, d'acord amb la legislació civil.

    b) La família en la que el progenitor o progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep cap pensió pels aliments d'aquests fills o filles establerta judicialment i té interposada la corresponent denúncia o reclamació civil o penal.

    c) La família en la que el progenitor o progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit abandonament de família per part de l'altre progenitor o progenitora o convivent.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament per aquest, i que la durada del contracte d'arrendament sigui igual o superior a un any.

 • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

 • Que, durant com a mínim la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l'habitatge arrendat , excepte en els casos en què l'altre habitatge es trobi ubicada fora de les Illes Balears o en una altra illa.

  Precisions:

  • El concepte d'unitat familiar  és l'establert en l'article 82 de la Llei de l'IRPF i s'examina en el Capítol 2 d'aquest manual

  • L'expressió que siguin titulars del ple domini o d'un dret real implica que no és procedent aplicar la deducció si el contribuent o qualsevol altre membre de la unitat familiar ostenten qualsevol percentatge en ple domini o en dret real d'ús o gaudi.

  • El requisit de què “durant com a mínim la meitat del període impositiu no es disposi del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge distant a menys de 70 km de l'habitatge arrendat excepte..” ha de complir-se, tant en tributació individual com en conjunta i, tant per part del contribuent com per part de la resta de membres de la unitat familiar, en cas que aquesta existeixi.

 • Que el contribuent no tingui dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 33.000 euros en tributació individual.

  • - 52.800 euros en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article 3 bis durant els anys 2022, ens trobem amb els següents límits quantitatius:

  • Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar:

   1. En general: 20.000 euros en tributació individual.

   2. Per als integrants d'una família nombrosa o monoparental: 26.000 euros en tributació individual.

  • Per a contribuents morts entre el 31 de març i el  30 de desembre de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar: 

   1. En general: 22.000 euros en tributació individual.

   2. Per als integrants d'una família nombrosa o monoparental: 28.600 euros en tributació individual.

  • Per a la resta dels contribuents,  l a suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar: 33.000 euros en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta.

 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes i per l'import de les quanties efectivament satisfetes per aquests.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF/NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.