Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge en el territori de les Illes Balears derivada del trasllat temporal de residència per motius laborals

Normativa: Art. 4 quinquies Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l'exercici en concepte de renda de lloguer d'habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l'arxipèlag balear en l'àmbit d'una mateixa relació laboral per compte aliè .

 • L'import màxim d'aquesta deducció serà de 440  euros anuals per contribuent que compleixi els requisits.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de desembre de 2022, l'import màxim d'aquesta deducció serà de 400 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que es tracti de l'arrendament d'un immoble destinat a habitatge del contribuent i ocupat efectivament per aquest.

 • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració del contribuent, no superi les següents quanties:

  • - 33.000 euros en tributació individual.

  • - 52.800 euros en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de març de 2022,  la base imposable general i la base imposable de l'estalvi  no podrà supera r 30.000 euros.

 • Que el contribuent identifiqui a l'arrendador en l'autoliquidació de l'impost.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.

 • Que el contribuent pugui justificar documentalment davant l'administració tributària la despesa constitutiva de la base de la deducció i la resta de requisits exigibles per a la deducció.

  Resultaran admissibles a l'efecte els justificants dels pagaments efectuats (rebut, factura, certificat), el contracte d'arrendament, el justificant del dipòsit de la fiança en el IBAVI i el certificat d'empresa en el que s'indiqui que el centre de treball del subjecte s'ha canviat a una altra illa.

 • Que el trasllat temporal no excedeixi els tres anys de durada.

Particularitats en cas de tributació conjunta

En cas de tributació conjunta, la deducció serà aplicable a cadascun dels contribuents que traslladin la seva residència a una altra illa de l'arxipèlag balear en l'àmbit d'una mateixa relació laboral per compte aliè, quan compleixin els requisits establerts en l'apartat anterior.

Quan es tracti de matrimonis en règim de guanys i només un dels cònjuges hagués traslladat la seva residència a una altra illa en l'àmbit d'una relació laboral, la deducció només podrà aplicar-la aquest cònjuge, encara que per la meitat de les quantitats satisfetes.