Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers

Normativa: Art. 4 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit de la deducció

 • El 15 per 100 dels imports destinats a l'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers pels fills que cursin estudis corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica.

  És deduïble aquella part de despesa corresponent a ensenyament de llengua estrangera que es realitza en el transcurs del curs escolar fora de l'horari corresponent al seu currículum, entre d'altres, s'inclouen les despeses per assistència a una escola oficial d'idiomes o per assistència a una acadèmia d'idiomes.

  Al contrari, no seran deduïbles les despeses originades per cursar estudis a l'estranger o els originats per la realització de campaments d'estiu a l'estranger o en territori nacional per a l'aprenentatge d'un idioma.

  En el cas de despeses satisfetes en els col·legis bilingües només serà deduïble aquella part de despesa destinada a aprenentatge de llengua estrangera quan es tracti d'una activitat extraescolar.

 • El límit per a l'aplicació d'aquesta deducció serà de 110  euros per fill.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al   31 de desembre de 2022, l'import màxim d'aquesta deducció serà de 100 euros.

  El límit pot aplicar-se de forma global per al conjunt de fills que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Únicament podran tenir-se en compte, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, les despeses originades pels fills que, al seu torn, donin dret al mínim per descendents.
  • Si els fills conviuen amb ambdós pare s i aquests opten per la tributació individual, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

   Són aplicables a aquesta deducció en relació amb el requisit de convivència i sobre el prorrateig els mateixos criteris que per a l'aplicació de la deducció autonòmica per adquisició de llibres de text.

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties:

   • - 33.000  euros en tributació individual.

   • - 52.800  euros en tributació conjunta.

Atenciótingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article 4 bis durant l'any 2022, ens trobem amb els següents limitis quantitatius:

 • Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022,  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 12.500  euros en tributació individual.

 • Per a contribuents morts entre el 31 de març i el  30 de desembre de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 13.750  euros en tributació individual. 

 • Per a la resta dels contribuents l'import de la deducció no pot excedir 33.000 euros en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta.

 • El contribuent haurà de conservar, a disposició de l'Administració tributària les factures o els documents equivalents.