Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a famílies monoparentals

Normativa: Art. 12 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

500  euros per al contribuent que tingui a càrrec seu descendents, sempre que no convisqui amb qualsevol altra persona aliena als esmentats descendents, llevat que es tracti d'ascendents que generin el dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

Condicions i altres requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Es consideren descendents a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció:

  1. Els fills menors d'edat , tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  2. Els fills majors d'edat amb discapacitat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  3. Els descendents a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors que, sense conviure amb el contribuent, depenguin econòmicament d'ell i estiguin internats en centres especialitzats.

  S'assimilen a descendents les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable.

  Tingui-se en compte que, a partir del 3 de setembre de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, la tutela queda reduïda als menors d'edat no sotmesos a pàtria potestat o no emancipats en situació de desemparament, suprimint-se per a majors d'edat, per a què s'estableix la curatela i altres mesures de suport a la seva capacitat jurídica.

  Important: en cas de convivència amb descendents que no tinguin aquella consideració a l'efecte de la deducció, no es perdrà el dret a la mateixa sempre que les rendes anuals del descendent, excloses les exemptes, no siguin superiors a 8.000 euros.

 • La suma de la base imposable general i de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració,  més l'import de les anualitats per aliments exempts, no ha de resultar superior a 45.000  euros.

 • Aquesta deducció no resultarà aplicable als supòsits de custòdia compartida.

 • Quan durant l'exercici es dugui a terme una alteració de la situació familiar per qualsevol causa, a l'efecte d'aplicació de la deducció, s'entendrà que ha existit convivència quan tal situació s'hagi produït durant com a mínim 183 dies a l'any.

  En els casos en què la separació, divorci o viduïtat s'hagin produït durant l'any, només es computaran per al càlcul de la convivència a l'efecte d'aquesta deducció, els dies de convivència posteriors a la data en els que es produeixi aquella situació.