Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de transport públic per a residents en consells en risc de despoblament

Normativa: Article 14 sexies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límit de la deducció

A. En general

 • El 100 per 100 de l'import de les despeses en què incorri el contribuent per adquirir abonaments de transport públic de caràcter unipersonal i nominal.

 • L'import màxim de deducció serà de 100 euros.

  Es tracta d'un import màxim per  contribuent per la qual cosa quan s'opti per la declaració conjunta aquest  límit es multiplicarà pel nombre de membres amb dret a la deducció.

B. Increment addicional per descendents

 • El 10 per 100 de l'import de les despeses en què incorri el contribuent per adquirir abonaments de transport públic de caràcter unipersonal i nominal per cada descendent o adoptat  que compleixin les següents condicions:

  1. Que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  2. Que el descendent cursi estudis de batxillerat, de formació professional o ensenyaments universitaris fora  del   consell  en risc de despoblament.

 • L'import màxim de deducció serà de 300 euros per descendent  tant en declaració individual com en declaració conjunta.

Important: aquesta deducció s'aplicarà durant el període impositiu en el que s'efectuï la despesa independentment del període de vigència de l'abonament adquirit.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en consells  en risc de despoblament.

  Nota: La residència habitual es determinarà sobre la base dels criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF en relació amb  el consell  que dona dret a l'aplicació del benefici fiscal.  Els esmentats criteris s'aplicaran a la residència en l'exercici en què sigui aplicable la deducció independentment del fet que, posteriorment, no es mantingui aquesta residència.

  Atenció: tindran la consideració de consells en risc de despoblament aquells amb una població de fins a 20.000 habitants, sempre que la població s'hagi reduït com a mínim un 10 per 100 des de l'any 2000.

  Als consells en risc de despoblament el 2022 proporcionats per la Comunitat d'Autònoma del Principat d'Astúries pot accedir a través del següent enllaç: "Consells en risc de despoblament".

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 35.000  euros en tributació individual.

  • - 45.000  euros en tributació conjunta.

 • En el supòsit de tributació conjunta, si més d'un contribuent de la unitat familiar complís els requisits per a l'aplicació de la deducció de fins a 100 euros, l'import de la mateixa serà el resultat de multiplicar la deducció pel nombre de contribuents amb dret a deducció, sempre amb el límit de les despeses efectives en els que s'hagi incorregut.

 • L'acreditació documental de les despeses que generin dret a deducció haurà de realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre em va donar del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

 • Quan escaigui l'aplicació de l'increment d'aquesta deducció per descendents, hauran de tenir-se en compte els següents requisits addicionals :

  1. Quan el descendent convisqui amb més d'un contribuent amb els que tingui idèntic grau de parentesc, l'import de la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals aplicant-se la deducció en la declaració d'aquells que compleixin els requisits establerts.

   Precisions:

   Per tant, sempre que existeixi convivència amb més d'un contribuent amb el mateix grau de parentesc, les quantitats satisfetes es prorratejaran per parts iguals, encara que només hagin estat abonades per un d'ells.

   Tenint en compte que l'únic criteri per prorratejar la deducció és la convivència, si el descendent conviu amb més d'un contribuent amb idèntic grau de parentesc, haurà de prorratejar-se entre ells independentment de si els ascendents poden o no aplicar efectivament la deducció en virtut de les quanties de les seves bases imposables, per viure en una altra Comunitat Autònoma o de si presenten declaració per l'IRPF.

  2. Quan el descendent convisqui amb més d'un contribuent amb els que tinguin diferent grau de parentesc, només podran practicar la deducció els de grau més pròxim.