Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual

Normativa: Art. 1. Tretze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats no subvencionades satisfetes en l'exercici, durant el període impositiu per lloguer de l'habitatge habitual del contribuent.

 • L'import màxim de deducció serà de 300 euros anuals per contracte.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura o rebut satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que siguin arrendadors de l'habitatge.

En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que concorri en el contribuent alguna de les següents circumstàncies:

  a) Que no hagi complert els 35 anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  b) Que formi part d'una família que tingui la consideració legal de nombrosa.

  Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es contenen en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE de 19 de novembre).

  c) Que pateixi una discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 65 per 100, o estigui judicialment incapacitat, o s'hagi establert la curatela representativa del contribuent.

  Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada  efectivament pel mateix.

  A aquests efectes, el concepte d'habitatge habitual serà el contingut en la normativa de l'IRPF si bé, a aquests efectes, n'hi haurà prou amb acreditar que constitueix la residència habitual del contribuent sense que s'exigeixi una durada determinada del contracte d'arrendament.

 • Que l'habitatge estigui situada en el territori de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

 • Que el contribuent sigui titular d'un contracte d'arrendament pel qual s'hagi presentat el corresponent model de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  Precisió: ha de tenir-se en compte que l'article 45.1.B).26 del text refós de la Llei de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats declara exempts “Els arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent als que es refereix l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans", aquesta exempció eximeix al subjecte passiu del compliment de l'obligació tributària principal de pagament, però no de l'obligació tributària formal de presentar-la corresponent autoliquidació sense deute per ingressar.

  En el supòsit de matrimonis en règim de guanys, la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals, encara que el contracte d'arrendament consti només a nom d'un d'ells.

 • Que la base imposable general menys el mínim personal i familiar del contribuent, caselles [0435]i [0519] de la declaració, respectivament, sigui inferior a 24.380 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi, casella [0460] de la declaració no superi els 1.800 euros.

 • Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars de més del 50 per 100 del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge.

 • Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció, l'import total, sense excedir el límit establert per contracte d'arrendament (300 euros ), es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  No s'efectuarà el prorrateig si un dels arrendataris no pot aplicar la deducció per tenir una base imposable superior a la quantia permesa.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF/NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella.