Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents amb discapacitat

Normativa: Art. 1. Diez  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 100 euros per cada contribuent que tingui  acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

    Nota: respecte a l' acreditació del grau de discapacitat  tingui-se en compte el que disposa l'article 72 Reglament de l'IRPF que es comenta en el capítol 14 d'aquest manual en parlar de mínim per discapacitat.

  • Que la suma  de les bases imposables  general  i de l'estalvi  del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

    • - 19.000 euros en tributació individual.

    • - 24.000 euros en tributació conjunta.