Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donatius per a la investigació biosanitària

Normativa: Art. 1. Dos.2  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Atenció: tingui-se en compte que la base de deducció autonòmica es reduirà  en les quantitats que, per a una mateixa donació, s'hagin beneficiat de la deducció general per donatius i altres aportacions a què es refereix l'article 68.3 de la Llei de l'IRPF. Ara bé,  en cas que  la base de deducció general  per donatius, donacions i altres aportacions  superi  el 10 per 100 de la base liquidable de l'exercici, l'excés pot formar part de la base de deducció autonòmica, ja que per a la deducció autonòmica no es fixa límit.

Quantia de la deducció

El 50 per 100 de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu que tinguin com destinació la investigació biosanitària a què es refereix la Llei 4/1994, de 26 de juliol, de Salut de la Regió de Múrcia.

Condicions i requisits per aplicar la deducció

 • Les donacions hauran de realitzar-se a favor de qualsevol de les següents entitats:

  • La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia , així com les entitats dependents del sector públic autonòmic que exerceixin l'activitat d'investigació biosanitària. A aquests efectes, s'inclou a les universitats públiques de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

  • Les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que entre els seus fins principals es trobi la investigació biosanitària a què es refereix la Llei 4/1994, de 26 de juliol, de Salut de la Regió de Múrcia i es trobin inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia .

 • L'aplicació de la deducció requerirà l'emissió per part de l'entitat donatària de certificació que contingui les següents dades:

  1. El número d'identificació fiscal del donant i de l'entitat donatària, import i data del donatiu. L'entrega de l'import donat haurà de realitzar-se necessàriament mitjançant transferència bancària, dades identificatives dels quals hauran de també constar en la certificació.

  2. Menció expressa de què la donació s'ha efectuat de manera irrevocable i de què la mateixa s'ha acceptat.

 • En el cas en què per les quantitats donades el contribuent apliqui les deduccions estatals per donatius i altres aportacions de l'article 68.3 de la Llei de l'IRPF, la base de deducció autonòmica es minorarà en les quantitats que constitueixin la base de deducció en aquelles.