Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari

Normativa: Art. 1. Set  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari, aprovat per acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2005.

  • El límit de deducció aplicable és de 10.000 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • La participació aconseguida pel contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ser superior al 10 per 100 de seu capital social.

  • Les accions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de dos anys, com a mínim.

  • La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.Vuit. Dos. a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  • Els requisits indicats en els anteriors punts primer i tercer hauran de complir-se durant tot el termini de dos anys, com a mínim, de manteniment indicat en el punt segon, comptat des de la data d'adquisició de la participació.

  • Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

  • L'aplicació de la deducció requerirà la comunicació prèvia a l'Administració regional en la forma que reglamentàriament es determini.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

Incompatibilitat

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció autonòmica "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació" anteriorment comentada.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica d'Aragón, Galícia, Madrid o Murcia per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari en la casella corresponent.