Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Normativa: Art. 1.Sis Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, anònimes laborals, limitades laborals o cooperatives.

 • El límit de deducció aplicable és de 4.000 euros

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

 • L'entitat en la que cal materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i mantenir-ho durant els tres anys següent s a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

   A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.Vuit. Dos. a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Ha de comptar, com a mínim i des del primer exercici fiscal, amb una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió es realitza mitjançant una ampliació de capital, la so­ciedad mercantil va haver d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i que a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en el que hagués realitzat l'ampliació, la seva plantilla mitjana s'hagués incrementat, com a mínim en dues persones, respecte a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i que aquest increment es mantingui durant un període addicional de vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb  la jornada completa.

 • El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la que va materialitzar la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció durant un termini de deu anys. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant aquell mateix termini.

 • Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 • Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

 • L'aplicació de la deducció requerirà la comunicació prèvia a l'Administració regional en la forma que reglamentàriament es determini.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

Incompatibilitat

La deducció continguda en aquest apartat resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció autonòmica per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per  inversions en empreses de nova o recent creació en la casella corresponent.