Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en instal·lacions de recursos energètics renovables

Normativa: Art. 1. Cinc  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 10 per 100 de les inversions realitzades en execució de projectes d'instal·lació de recursos energètics procedents de les fonts d'energia renovables següents: solar tèrmica i fotovoltaica i eòlica.

  • El límit de deducció aplicable és de 1.000 euros anuals.

Base màxima de la deducció

La base d'aquesta deducció està constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició i instal·lació dels recursos energètics renovables que hagin sigut a càrrec del contribuent, sense que el seu import màxim pugui superar els 10.000 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La instal·lació dels recursos energètics renovables ha de realitzar-se en habitatges que constitueixin o constitueixin la residència habitual del contribuent o en les que es destinin a l'arrendament, sempre que aquest últim no tingui la consideració d'activitat econòmica.

    Les circumstàncies que determinen que l'arrendament d'immobles constitueixi activitat econòmica es comenten dins  el  concepte de rendiments de capital mobiliari en "unes altres  precisions en relació amb el concepte de rendiments del capital immobiliari" en el capítol 4.

  • L'aplicació de la deducció requerirà el reconeixement previ de l'Administració regional sobre la seva procedència en la forma que reglamentàriament es determini.

  • L'aplicació de la deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent, en finalitzar el període de la imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació a l'inici del mateix, com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establerts amb caràcter general per la normativa estatal reguladora de l'IRPF.