Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversions en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua

Normativa: Art. 1. Quatre  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les inversions realitzades en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 6/2006, de 21 de juliol, sobre increment de les mesures d'estalvi i conservació en el consum d'aigua en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

  • L'import màxim de deducció aplicable és de 60 euros anuals.

Base màxima de la deducció

La base de la deducció, que està constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició i instal·lació dels dispositius domèstics d'estalvi d'aigua que hagin sigut a càrrec del contribuent, no podrà superar la quantitat de 300 euros anuals.

Requisits i condicions per aplicar la deducció

  • Que les quantitats satisfetes el siguin per a l'adquisició i instal·lació de dispositius domèstics d'estalvi d'aigua en habitatges que constitueixin l' habitatge habitual  del contribuent.

  • Que existeixi un reconeixement previ de l'Administració regional sobre la procedència de l'aplicació de la deducció.