Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció

Normativa: Art. 1. Nou  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quanties de la deducció

Els contribuents podran deduir, per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu en el que es produeixi el naixement o l'adopció, les següents quantitats:

 •  100 euros si es tracta del primer fill.

 •  200 euros si es tracta del segon fill.

 •  300 euros si es tracta del tercer fill o successius.

Requisits i altres condicions d'aplicació

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi :

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 50.000 euros en declaració conjunta.

 • Quan els fills nascuts o adoptats durant el període impositiu convisquin amb ambdós progenitors o adoptants i aquests siguin declarants amb dret a l'aplicació de la deducció, l'import de la mateixa es practicarà per meitat en la declaració de cadascun dels progenitors o adoptants, llevat que aquests tributin presentant una única declaració conjunta, cas en què s'aplicarà en la mateixa la totalitat de l'import que correspongui per aquesta deducció.

  Si un dels progenitors o adoptants amb els que conviu el fill biològic o adoptat i que tributa de forma individual no compleix el requisit del límit de base imposable, l'import íntegre de la deducció podrà aplicar-la l'altre progenitor o adoptant que el compleixi.

 • En cas que el nombre de fills de cada progenitor o adoptant doni lloc a l'aplicació d'un import diferent, ambdós s'aplicaran la deducció que correspongui en funció del nombre de fills preexistent.

  Si donant-se aquesta circumstància la declaració fos conjunta, la deducció serà la suma del que a cadascun correspondria si la declaració fora individual, segons el que ha indicat en el paràgraf anterior.