Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual

Normativa: Disposició transitòria únic  Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Contribuents que van practicar la deducció en els exercicis 2001 a 2013

Els contribuents que van aplicar les deduccions autonòmiques per adquisició d'habitatge per a joves amb residència en la Comunitat Autònoma a la Regió de Múrcia, establertes per als exercicis 2001 a 2013, podran aplicar aquesta deducció per inversió en habitatge habitual per joves, sempre que compleixin els requisits exigits per això i, en particular, el de l'edat.

Contribuents que van practicar la deducció en els exercicis 1998 a 2000

Els contribuents que van practicar, pel mateix habitatge, qualsevol de les deduccions autonòmiques en l'IRPF per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual establertes per als exercicis 1998, 1999 i 2000, per les Lleis de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia 13/1997, de 23 de desembre; 11/1998, de 28 de desembre i 9/1999, de 27 de desembre, respectivament, podran aplicar en aquest exercici la següent deducció:

  • El 2 per 100 de les quantitats satisfeta sempre que, en el supòsit d'adquisició, es tracti d'habitatges de nova construcció.

  • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes sempre que, en el supòsit d'adquisició, es tracti d'habitatges de nova construcció i la base imposable general menys el mínim personal i familiar del contribuent, caselles [0435 ] i  [0519 ]  de la declaració, respectivament, sigui inferior a 24.200 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi, casella [0460 ] de la declaració, no superi els 1.800 euros.

En ambdós casos, ha de concórrer el requisit regulat en l'article 1.un, de la Llei 9/1999, de 27 de desembre, de l'esmentada Comunitat Autònoma, relatiu a què l'adquisició de l'habitatge habitual fos de nova construcció.