Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició de bicicletes de pedaleig no assistit

Normativa: Art. 32.13 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i  límit de la deducció

 • El 15 per 100 de l'import de les adquisicions de bicicletes de pedaleig no assistit.

 • Límits màxims:

  • 50 euros per vehicle i, al seu torn,

  • 2 vehicles per unitat familiar.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • La pràctica d'aquesta deducció quedarà condicionada a la seva justificació documental mitjançant la corresponent factura.

  Per tant, la deducció només podrà aplicar-la aquell o aquells a nom del qual s'emeti la factura, amb l'excepció que  s'indica en el punt següent. Quan hagi més d'un titular de la factura, l'import satisfet i el límit màxim de deducció per vehicle es prorratejarà entre ells.

 • En el cas de matrimonis en règim de guanys que presentin declaracions individuals, es prorratejarà l'import de la deducció per parts iguals.

  En aquest cas, encara que només un dels cònjuges sigui titular de la factura tant el límit de la deducció (50 euros) com l'import satisfet s'atribuirà a ambdós cònjuges per parts iguals.