Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per l'adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis de La Rioja

Normativa: Art. 32.2  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici en l'adquisició, rehabilitació o construcció de l'habitatge habitual en els petits municipis que més endavant es detallen.

 • El límit màxim de deducció aplicable és de 452 euros per declaració.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat Autònoma de La Rioja .

 • Que el contribuent hagués adquirit, rehabilitat o iniciat la construcció de l'habitatge a partir de l'1 de gener de 2017.

 • Que l'habitatge constitueixi l'habitatge habitual del contribuent.

 • Que l'habitatge estigui situada en algun dels petits municipis de La Rioja que es relacionen al final de les deduccions autonòmiques d'aquesta Comunitat Autònoma.

Base màxima de la deducció

La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 9.040 euros

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Perquè aquest habitatge tingui el caràcter d'habitual hauran de complir-se els requisits establerts en l'article 68.1.3.º de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012, i en l'article 54 del Reglament, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012, i, en particular, pel que fa al concepte d'habitatge habitual, termini d'ocupació i requisits de permanència en la mateixa, entre d'altres.

 • Els conceptes d'adquisició, construcció i rehabilitació d'habitatge habitual seran els definits en l'article 55 del Reglament de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

 • Per poder aplicar la deducció per inversió en habitatge, sigui quin sigui el contribuent beneficiari de la mesura, es requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix, com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent ni tampoc l'increment patrimonial obtingut per fets imposables subjectes a l'Impost de Successions i Donacions.

Consignació en la declaració del codi corresponent al municipi

Els contribuents hauran de consignar en la casella [1067] de l'annex B.6 de la declaració, el codi corresponent al municipi en el que estigui situada l'habitatge, conforme a la  relació de municipis  de La Rioja amb dret a aquesta deducció que pot consultar en el seu corresponent apartat.