Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural

Normativa: Disposició transitòria primera.c)  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 8 per 100 de les quantitats invertides en l'adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació d'una única segon habitatge en el medi rural, sempre que aquest habitatge es trobi en un municipi diferent del del seu habitatge habitual.

 • El límit màxim de deducció aplicable és de 450,76 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només tindran dret a aquesta deducció els contribuents que:

  • - haguessin adquirit segon habitatge en el medi rural abans de l'1 de gener de 2013 o

  • - haguessin satisfet quantitats per a les obres de rehabilitació del segon habitatge en el medi rural amb anterioritat a aquesta data, sempre que les mateixes estiguin acabades abans de l'1 de gener de 2017.

 • Per aplicar aquesta deducció hauran de complir-se tots els requisits i condicions establertes, amb caràcter general, en la normativa estatal reguladora de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sobre els conceptes d'habitatge habitual, adquisició i rehabilitació de la mateixa i elements que integren la base de la deducció aplicable, així com sobre comprovació de la situació patrimonial del contribuent en finalitzar el període de la imposició.

 • En qualsevol cas, els criteris establerts en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF, sobre el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, seran de compliment obligat.

A més, han de complir-se els següents requisits i condicions:

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat Autònoma de La Rioja .

 • Que l'habitatge constitueixi la segona residència del contribuent.

 • Que l'habitatge estigui situada en algun dels municipis que més endavant es relacionen, sempre que aquest municipi sigui diferent del del seu habitatge habitual.

 • La base màxima anual de les deduccions autonòmiques per a adquisició d'habitatge i de segon habitatge en el medi rural vindrà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.040 euros en aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent base de la deducció per inversió en habitatge habitual establert en la normativa estatal, sempre que el contribuent tingui dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual previst en la disposició transitòria decimocta­va de la Llei de l'IRPF, excloses, si escau, les quantitats destinades a obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat.

Consignació en la declaració del codi corresponent al municipi

Els contribuents hauran de consignar en la casella [1064] de l'Annex B.6 de la declaració, el codi corresponent al municipi en el que estigui situada el segon habitatge, conforme a la "Relació de municipis  de La Rioja amb dret a deducció per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural "que pot consultar en el seu corresponent apartat.