Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició de vehicles elèctrics nous

Normativa: Art. 32.7  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de vehicles elèctrics nous sempre que correspongui a alguna de les categories que es relacionen a continuació.

Només tindrà dret a la deducció l'adquirent que figuri en el document justificatiu de la compra.

Atenció: només podrà aplicar-se aquesta deducció  per l'adquisició d' un vehicle per persona i durant el període impositiu en el qual es matriculi el vehicle de la qual adquisició genera el dret a aplicar la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Ha de tractar-se de vehicles no afectes a activitats professionals o empresarials de l'adquirent.

 • L'import d'adquisició del vehicle no pot superar els 50.000 euros.

 • Els vehicles han de pertànyer a alguna de les següents categories definides en la Directiva 2007/46/CE del Parlament i del Consell, de 5 de setembre de 2007, i en el Reglament (UE ) 168/2013 del Parlament i del Consell, de 15 de gener de 2013:

  Atenció: tingui-se en compte, respecte de les categories M1 i N1, que la Directiva 2007/46/CE del Parlament i del Consell, de 5 de setembre de 2007 ha estat derogada pel Reglament (UE) 2018/858 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018.

  1. Turismes M1: Vehicles a motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge, que tinguin, a més de l'assentament del conductor, vuit places com a màxim.

  2. Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles a motor concebuts i fabricats prin­cipalmente per al transport de mercaderies de la qual massa màxima no sigui superior a 3,5 tones.

  3. Ciclomotors L1e: Vehicles de dues rodes amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 kW.

  4. Tricicles L2e: Vehicles de tres rodes amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 kW.

  5. Quadricicles lleugers L6e: Quadricicles lleugers de la qual massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, de la qual velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i potència màxima inferior o igual a 4 kW.

  6. Quadricicles pesats L7e: Quadricicles de la qual massa en buit sigui inferior o igual a 400 kg (550 kg per a vehicles destinats al transport de mercaderies), no inclosa la massa de les bateries, i potència màxima inferior o igual a 15 kW.

  7. Motocicletes L3e: Vehicles de dues rodes sense sidecar amb un motor de cilindrada superior a 50 cm³ i/o amb una velocitat màxima per construcció superior a 45 km/h.

  8. Categoria L5e: Vehicles de tres rodes simètriques amb un motor de cilindrada superior a 50 cm³ i/o amb una velocitat màxima per construcció superior a 45 km/h.

  9. Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric.

 • Quan el vehicle adquirit pertanyi a les categories M i N (Turismes M1 i Furgonetes o camions lleugers N1) ha de tractar-se d'algun dels següents tipus vehicles elèctrics:

  1. Vehicles propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius homologats com GLP /Autogas, Gas Natural Comprimit (GNC), Gas Natural Liquat (GNL) o bifuel gasolina gas.

  2. Elèctrics purs (BEV).

  3. Elèctrics d'autonomia estesa (REEV), propulsats totalment mitjançant motors elèctrics.

 • Quan el vehicle adquirit pertanyi a les categories L i bicicletes elèctriques han d'estar propulsats exclusivament per motors elèctrics, i estar homologats com vehicles elèctrics.

  A més:

  • Les motocicletes elèctriques (categories L3e i L5e) hauran de tenir bateries de liti amb una potència igual o superior a 3 kW/h i una autonomia mínima en mode elèctric de 70 km.

  • Les bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric hauran de tenir bateries de liti i complir amb les prescripcions de les normes harmonitzades que resultin d'aplicació i en particular la Norma UNE-EN 15194:2009.

Límit màxim

L'import màxim deduïble per declaració serà de:

 • 300 euros per als vehicles indicats en l'apartat anterior llevat de les bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric.

 • 225 euros les bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric

Atenció: tingui-se en compte que la deducció total aplicat en la declaració (conjunta o individual) no  pot excedir el límit màxim establert per a la categoria del vehicle de què es tracti. Quan cadascun dels cònjuges hagi adquirit un vehicle de  diferent categoria (bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric i resta) l'import màxim deduïble en la declaració conjunta no podrà superar 300 euros.