Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys

Normativa: Art. 32.12  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límit de la deducció

1. En general

 • El 10 per 100 de les quantitats no subvencionades satisfetes en l'exercici per al lloguer de l'habitatge habitual.

 • L'import màxim anual serà de 300 euros per contracte d'arrendament, tant en tributació individual com en conjunta.

2. Per a contribuents residents en petits municipis

 • El 20 per 100 de les quantitats no subvencionades satisfetes en l'exercici per al lloguer de l'habitatge habitual, sempre que l'habitatge habitual es trobi situada en un dels petits municipis de La Rioja que es relacionen al final de les deduccions autonòmiques d'aquesta Comunitat Autònoma.

  Important: en aquest últim cas el contribuent haurà de consignar en la casella [1205] de l'annex B.6 de la declaració, el codi corresponent al petit municipi en el que estigui situada l'habitatge, conforme a la  relació de municipis  de La Rioja amb dret a aquesta deducció que pot consultar en el seu corresponent apartat.

 • L'import màxim anual serà de 400 euros per contracte d'arrendament, tant en tributació individual com en conjunta.

Atenció: si hi ha contractes relatius a habitatges situats en els petits municipis i d'altres sobre habitatges situats en uns altres municipis, a les deduccions relatives a cadascun dels tipus de contracte se'ls aplicarà el seu respectiu límit (400 o 300 euros), i la deducció total aplicat no podrà excedir 400 euros, tant en tributació individual com en la conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent no hagi complert els 36 anys de edad a la data de meritació de l'impost.

  En cas de tributació conjunta el requisit de l'edat haurà de complir-ho com a mínim un dels cònjuges.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix i localitzada en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

 • Que el contribuent sigui titular d'un contracte de arrendamiento pel qual s'hagi presentat el corresponent model de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  En el supòsit de matrimonis en règim de guanys, la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals, encara que el contracte d'arrendament consti només a nom d'un d'ells.

 • Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual .

 • Que la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no excedeixi les següents quantitats:

  • - 18.030 euros en declaració individual.

  • - 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no superi 1.800 euros.

  L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el reflectit en la casella [0500] de la declaració.

  Per part seva, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella [0510] de la declaració.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció, l'import total, sense excedir el límit màxim establert per contracte d'arrendament (400 euros per a contractes d'arrendament  d' habitatges situats en els petits municipis i 300 euros per a  contractes d'arrendament d'habitatges situats en uns altres municipis), es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

 • La pràctica d'aquesta deducció quedarà condicionada a la seva justificació documental (sigui mitjançant el contracte d'arrendament i justificant de les  transferències bancàries, rebuts de pagament o qualsevol altra prova admesa en dret)

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament d'Andalucía, Principat d'Astúries, Illes Balears , les Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia  , La Rioja i Comunitat Valenciana "de l'Annex B.8  del model de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar  la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, el del segon arrendador; si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà també una X.