Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves

Normativa: Disposició transitòria primera.b)  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia de la deducció

 • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici quan es donin les següents circumstàncies:

  1. Que es destinin a l'adquisició d'un habitatge

  2. Que l'habitatge, radicant en la Comunitat Autònoma de La Rioja, constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent

  3. Que es tracti de contribuents que tinguin la consideració de "joves", entenent-se com a tals  els contribuents que no hagin complert els 36 anys d'edat a la finalització del període impositiu (normalment, el 31 de desembre).

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici en l'exercici, quan donant-se les circumstàncies anteriors, la base liquidable general del contribuent sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no excedeixi les següents quantitats:

  • - 18.030 euros en declaració individual.

  • - 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no superi 1.800 euros.

  L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de  l' IRPF  és el reflectit en la casella  [0500] de la declaració.

  Per part seva, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella  [0510] de la declaració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Han de complir-se l us mateixos criteris que exigeix la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF per tenir dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció d'habitatge habitual.

  En concret, tindran dret a aquesta deducció els següents contribuents:

  1. Els que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013.

  2. Els que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a aquesta data per a la construcció de la mateixa.

   En aquest últim supòsit, llevat de les  ampliacions excepcionals establertes en la normativa de l'IRPF en vigor a 31 de desembre de 2012, les obres hauran de finalitzar abans del termini de quatre anys des de l'inici de la inversió, conforme al règim de deducció aplicable en cas de construcció d'habitatge habitual.

  3. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 per obres d'ampliació de l'habitatge habitual, sempre que les esmentades obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.

 • En qualsevol cas, resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, llevat que no l'hagin pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no hagi superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció i, si escau, l'import dels guanys patrimonials exempts per reinversió. Han de complir-se els mateixos criteris que exigeix la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF per tenir dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció d'habitatge habitual. En concret:

 • A més, hauran de complir-se tots els requisits establerts, amb caràcter general, en la normativa estatal reguladora de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sobre els conceptes d'habitatge habitual, adquisició de la mateixa i elements que integren la base de la deducció aplicable, així com sobre comprovació de la situació patrimonial del contribuent en finalitzar el període de la imposició.

 • La base màxima anual de les deduccions autonòmiques per a adquisició d'habitatge i de segon habitatge en el medi rural vindrà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.040 euros en aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent base de la deducció per inversió en habitatge habitual establert en la normativa estatal, sempre que el contribuent tingui dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual previst en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF, excloses, si escau, les quantitats destinades a obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat.

 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que tinguin la consideració de "jove" en els termes anteriorment comentats, per les quantitats efectivament invertides per ells.

  Important: aquells joves que haguessin adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013 hauran de seguir aplicant aquesta deducció en comptes de la deducció per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys que és incompatible amb aquesta.