Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual

Normativa: Disposició transitòria primera.a)  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia de la deducció

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici quan es donin les següents circumstàncies:

  1. Que es destini a la rehabilitació d'un habitatge

  2. Que l'habitatge, radicant en la Comunitat Autònoma de La Rioja, constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent

  3. Que es tracti de contribuents que tinguin la consideració de "joves", entenent-se com a tals  els contribuents que no hagin complert els 36 anys d'edat a la finalització del període impositiu (normalment, el 31 de desembre).

 • El 7 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici quan, donant-se les circumstàncies anteriors, la base liquidable general del contribuent sotmesa a tributació, segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF, no excedeixi les següents quantitats:

  • 18.030 euros en declaració individual.

  • 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació, segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF, no superi 1.800 euros.

  L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el reflectit en la casella [0500] de la declaració.

  Per part seva, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella [0510] de la declaració.

 • El 2 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici per la resta de contribuents (els d'edat igual o superior a 36  anys d'edat a la finalització del període impositiu) en la rehabilitació d'aquell habitatge que, radicant en la Comunitat Autònoma de La Rioja, constitueixi o constitueixi la seva residència habitual.

Important: els diferents percentatges són incompatibles entre si.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només tindran dret a la deducció els contribuents que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a l'1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació de l'habitatge habitual, sempre que les mateixes estiguin acabades abans de l'1 de gener de 2017.

  En qualsevol cas, resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per rehabilitació en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, llevat que no l'hagin pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no hagi superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció i, si escau, l'import dels guanys patrimonials exempts per reinversió.

  Per tant, s'exigeixen  els mateixos criteris que estableix  la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF per tenir dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per obres de rehabilitació en habitatge habitual.

 • A més, hauran de complir-se tots els requisits establerts, amb caràcter general, en la normativa estatal reguladora de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sobre els conceptes d'habitatge habitual, rehabilitació de la mateixa i elements que integren la base de la deducció aplicable, així com sobre comprovació de la situació patrimonial del contribuent en finalitzar el període de la imposició.

 • La base màxima d'aquesta deducció conjuntament amb la d'obres d'adequació d'habitatge habitual per a persones amb discapacitat s'estableix en 9.040 euros.

 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se de la deducció del 5 o 7 per 100 els contribuents integrats en la unitat familiar que tinguin la consideració de "jove" en els termes anteriorment comentats, per les quantitats efectivament invertides per ells, sens perjudici que l'altre contribuent c on residència habitual en la Comunitat Autònoma de La Rioja tingués dret a l'aplicació del percentatge de deducció general del 2 per 100.

 • Per poder aplicar aquesta deducció, sigui quin sigui el contribuent beneficiari de la mesura, es requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent ni tampoc l'increment patrimonial obtingut per fets imposables subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions

Important: aquells joves que haguessin adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013 hauran de seguir aplicant aquesta deducció en comptes de la deducció per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys que és incompatible amb aquesta.