Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats destinades a investigació, conservació, restauració, rehabilitació o consolidació de béns que formin part del patrimoni històric de La Rioja

Normativa: Art. 32.15 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límits de la deducció

  • El 15 per 100 de les quantitats destinades  durant l'exercici  a investigació, conservació, restauració, rehabilitació o consolidació de béns que siguin de la seva titularitat en propietat o en usdefruit, que formin part del patrimoni històric de La Rioja i que estiguin inscrits en el Registre General del Patrimoni Cultural, Històric i Artístic de La Rioja.

    Atenció : no podrà aplicar-se aquesta deducció a les quantitats destinades a inversions empresarials

  • Límit màxim

    El límit de la deducció aplicable per contribuent serà de 500 euros anuales.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

La quota líquida autonòmica no podrà llançar un resultat negatiu com a conseqüència del resultat de les operacions derivades de l'aplicació d'aquesta deducció i de les “Per donacions irrevocables, pures i simples en matèria de mecenatge”.