Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses en escoles infantils, centres d'educació infantil o personal contractat per a l'atenció de fills de 0 a 3 anys per a contribuents que fixin la seva residència habitual en petits municipis de La Rioja

Normativa: Art. 32.3  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 30 per 100 de les despeses en escoles infantils, centres infantils o personal contractat per a l'atenció de fills de 0 a 3 anys.

  A aquests efectes s'entendran per despeses les quantitats satisfetes a escoles o centres d'educació infantil pels següents conceptes:

  • - la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,

  • - l'assistència, en horari general i ampliat, i

  • - l'alimentació.

  Sempre que no tinguin per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposa l'article 42.3. b) o d) de la Llei de l'IRPF, és a dir, per:

  • - La contractació directament o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d'educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Llei IRPF].

  • - La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat [Art. 42.3.d) Llei IRPF].

 • La base d'aquesta deducció tindrà com a límit per a cada fill l'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet en l'exercici a l'escola o centre d'educació infantil.

 • El límit màxim de deducció aplicable és de 600 euros per menor.

  En cas de declaracions individuals, el límit màxim es prorratejarà per parts iguals entre els progenitors amb dret a la seva aplicació.

  El prorrateig de les quantitats abonades i del límit màxim de la deducció només poden tenir lloc quan ambdós progenitors puguin aplicar el mínim per descendents pel fill que origina la despesa.

  En el cas de parelles de fet el prorrateig de les quantitats abonades i del límit màxim de la deducció tindrà lloc quan un dels seus membres presenta declaració conjunta amb els fills menors d'edat i l'altre presenta declaració individual, sempre que ambdós tinguin dret al mínim per descendents.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent dins el període impositiu fixi la seva residència habitual en un dels petits municipis de La Rioja que es relacionen al final de les deduccions autonòmiques d'aquesta Comunitat Autònoma, i resideixi en el municipi a data de meritació del impues­to.

 • Que el contribuent a la data de meritació de l'impost convisqui amb el menor de tres anys i tingui dret al mínim per descendents.

  L'aplicació d'aquesta deducció va unida al mínim per descendents. Per tant, independentment de qui satisfaci les despeses i del règim econòmic matrimonial, s'aplicarà a ambdós progenitors, prorratejant-se entre ells els imports totals satisfets i el límit màxim de la deducció. Al contrari, si només un dels pares tingués dret al mínim per descendents aquest aplicarà la deducció per la totalitat de les quantitats satisfetes amb el límit màxim de 600 euros.

  En cas de defunció d'un dels progenitors amb dret al mínim per descendents, s'aplicarà el 50 per 100 de deducció a cadascun dels progenitors fins a la data de defunció i posteriorment la deducció sobre la totalitat de l'abonat al cònjuge supervivent. La suma del conjunt de totes les deduccions no podrà superar 600 euros ni la deducció aplicable pel mort pot excedir 300 euros per cada fill “comú”.

 • Que el o els progenitors exerceixin una activitat, per compte propi o aliè, fora del domicili familiar, com a mínim durant el període en què el menor es trobi escolaritzat o contractat el personal destinat a la seva atenció.

  Si els progenitors exerceixen una activitat fora del domicili familiar només durant una part del període en què es trobi contractat el personal destinat a la seva atenció, es podrà aplicar la deducció per les quantitats satisfetes durant la part del mateix en la que es compleixi el requisit de realització d'una activitat.

  Perquè s'entengui complert el requisit de realitzar una activitat per compte aliè és necessari que l'activitat sigui remunerada. En el cas d'activitat per compte propi és necessari que-per qualsevol mitjà de prova - es demostri l'exercici d'aquesta activitat.

  S'entén complert el requisit de realització d'una activitat per compte propi quan la mateixa es realitzi a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes

 • Que el menor estigui matriculat en una escola o centre infantil de La Rioja, com a mínim la meitat de la jornada establerta, o bé s'acrediti l'existència d'una persona amb contracte laboral i alt a Seguretat Social en l'epígraf corresponent a Empleats del llar-cuidador de famílies o similar per a l'atenció dels menors.

 • Que la base liquidable general sotmesa a tributació, segons  l'article 50 de la Llei de l'IRPF, no excedeixi les següents quantitats:

  • - 18.030 euros en declaració individual.

  • - 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no superi 1.800 euros.

  L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el reflectit en la casella [0500] de la declaració.

  Per part seva,  l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella [0510] de la declaració.

Consignació en la declaració del codi corresponent al municipi

Els contribuents hauran de consignar en la casella [1071] de l'annex B.6 de la declaració,  el codi corresponent al municipi en el que estigui situada l'habitatge, conforme a la  relació de municipis  de La Rioja amb dret a aquesta deducció que pot consultar en el seu corresponent apartat.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de la persona empleada de la llar, escola, centre o llar d'infants en la casella [1070] de la declaració.