Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per cada fill de 0 a 3 anys en escoles infantils o centres d'educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja

Normativa: Art. 32.6  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 20 per 100 de les despeses d'escolarització no subvencionada per  cada fill de 0 a 3 anys

  A aquests efectes s'entendran per despeses d'escolarització les quantitats satisfetes a escoles o centres d'educació infantil pels següents conceptes:

  • - la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,

  • - l'assistència, en horari general i ampliat, i

  • - l'alimentació.

  Sempre que no tinguin per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposa l'article 42.3. b) o d) de la Llei de l'IRPF, és a dir, per:

  • - La contractació directament o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d'educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Llei IRPF].

  • - La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat [Art. 42.3.d) Llei IRPF].

 • La base d'aquesta deducció tindrà com a límit per a cada fill l'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet en l'exercici a l'escola o centre d'educació infantil.

 • El límit màxim de la deducció és de 600 euros anuals, per cada fill de 0 a 3 anys.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat Autònoma de La Rioja .

 • Que el contribuent, a data de meritació de l'impost (normalment el 31 de desembre), convisqui amb el menor i tingui dret al mínim per descendents.

  Si el fill compleix tres anys durant l'exercici, es podrà aplicar la deducció per les despeses d'escolarització satisfets fins al mes anterior al compliment d'aquella edat.

  Es podrà aplicar la deducció per les despeses d'escolarització dels fills que haguessin falle­cido l'any.

  Finalment es pot aplicar la deducció pels fills respecte dels que el contribuent ten­ga la guarda i custòdia compartida, encara que en la data de meritació de l'impost convisquin amb l'altre progenitor, sempre que tingui dret al mínim per descendents.

 • Que cada fill de 0 a 3 anys que pugui donar dret a la deducció estigui  matriculat en una escola o centre d'educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja.

 • Que la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no excedeixi les següents quantitats:

  • - 18.030 euros en declaració individual.

  • - 30.050 euros en declaració conjunta.

  Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no superi 1.800 euros.

  L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el reflectit en la casella [0500] de la declaració.

  Per part seva, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella [0510] de la declaració.

 • En el cas de progenitors amb drets a deducció pel mateix descendent i que presentin declaracions individuals, l'import es prorratejarà per parts iguals entre ambdós.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF d'escola, centre o llar d'infants en la casella [1076] de l'Annex B.6  la declaració.