Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys

Normativa: Article 32.11  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici per l'adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de l'habitatge habitual del contribuent sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que l'habitatge estigui situada en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

  2. Que el contribuent sigui menor de 36 anys a data de meritació de l'impost (normalment 31 de desembre).

  3. Que l'habitatge constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent.

  4. Que l'habitatge ha d'haver estat adquirida amb posterioritat a 1 de gener de 2013 o la rehabilitació iniciada amb posterioritat a aquella data.

  5. Que la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no excedeixi les següents quantitats:

   • 18.030 euros en declaració individual.

   • 30.050 euros en declaració conjunta.

   Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no superi 1.800 euros.

   L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el reflectit en la casella [0500] de la declaració.

   Per part seva, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella [0510] de la declaració.

Base de la deducció

 • La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa.

  En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

 • La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 9.000 euros.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • S'entendrà per habitatge habitual aquella en la que el contribuent resideixi durant un termini continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir aquell caràcter quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del con­tribuyente o concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primer treball o de treball més avantatjós o d'altres anàlogues.

 • El concepte d'adquisició serà el definit en l'article 58 bis de la Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

  A aquests efectes s'assimila a l'adquisició d'habitatge la construcció o ampliació de la mateixa, en els següents termes:

  • Ampliació d'habitatge, quan es produeixi l'augment de la seva superfície habitable, mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre mitjà, de manera permanent i durant totes les èpoques de l'any.

  • Construcció, quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

  Al contrari, no es consideraran adquisició d'habitatge:

  1. Les despeses de conservació o reparació. A aquests efectes, tindran la consideració de despeses de reparació i conservació:

   • Els efectuats regularment amb la finalitat de mantenir l'ús normal dels béns materials, com el pintat, revocación o arranjament d'instal·lacions.

   • Els de substitució d'elements, com instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o d'altres.

  2. Les  millores

  3. L'adquisició de places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i, en general, els annexos o qualsevol altre element que no constitueixi l'habitatge pròpiament dit, sempre que s'adquireixin independentment d'aquesta. S'assimilaran a habitatges les places de garatge adquirides amb aquestes, amb el màxim de dos.

 • El concepte de la rehabilitació haurà de complir les condicions establertes  en l'article 55 del Reglament de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

 • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'uns altres habitatges habituals anteriors, no es podrà practicar deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova en tant les quantitats invertides en la mateixa no superin les invertides en les anteriors, en la mesura en què haguessin estat objecte de deducció.

  Quan l'alienació d'un habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova es minorarà en l'import del guany patrimonial a la que s'apliqui l'exempció per reinversió. En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mien­tras les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la medi­da en què hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

 • Per poder aplicar aquesta deducció, sigui quin sigui el contribuent beneficiari de la mesura, es requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent ni tampoc l'increment patrimonial obtingut per fets imposables subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions autonòmiques "Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual "i "Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves" previstes en els apartats a) i b) de la dispo­sición transitòria 1a de la Llei 10/2017 que es comenten a continuació, per a aquells joves que haguessin adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013.

Quan es doni l'anterior circumstància el contribuent seguirà aplicant les deduccions autonòmiques "Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual "i "Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves", que correspongui, i no podrà aplicar-se aquesta deducció per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys.