Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement i adopció de fills

Normativa: Art. 32.1  Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quanties de la deducció

  • 600 euros, quan es tracti del primer fill.

  • 750 euros, quan es tracti del segon fill.

  • 900 euros, quan es tracti del tercer i successius.

  • 60 euros addicionals per cada fill, en cas de naixements o adopcions múltiples.

Requisits i condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que el fill hagi nascut o hagi estat adoptat durant el període impositiu i convisqui amb el contribuent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  • Quan els fills nascuts o adoptats durant el període impositiu convisquin amb ambdós progenitors o adoptants, l'import de la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguali s si tributen de forma individual. En cas de tributació conjunta ambdós progenitors s'aplicarà la totalitat de l'import que correspongui per la deducció.

  • En cas que el nombre de fills de cada progenitor doni lloc a l'aplicació d'un import diferent, ambdós s'aplicaran la deducció que correspongui en funció del nombre de fills preexistent. Si donant-se aquesta circumstància la declaració fos conjunta, la deducció serà la suma del que a cadascun correspondria si la declaració fora individual, segons el que disposa el paràgraf anterior.

    Precisió: per determinar número d'ordre dels fills nascuts o adoptats l'any, han de computar-se tots els fills del contribuent, convisquin o no amb ell, independentment de la seva edat, estat civil, lloc de residència o qualsevol altra circumstància.

Exemple:

Matrimoni, format per la senyora S.S.T i el senyor R.T.V que té un fill de 13 d'anys d'una relació anterior que conviu amb ell. El 2022  es produeix el naixement d'un fill comú.

Determinar l'import de la deducció a aplicar

Solució

Per a la senyora S.S.T és el primer fill i per al senyor R.T.V el segon. Per tant:

Declaració individual la senyora S.S.T. (600 euros ÷ 2) =  300 euros

Declaració individual el senyor R.T.V (750 euros  ÷ 2) =  375 euros

Declaració conjunta la senyora S.S.T. i el senyor R.T.V (300 euros + 375 euros) =  675 euros