Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per als joves emancipats

Normativa: Art. 32.10 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia i condicions per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de l'import de les despeses anuals facturades i pagades a les empreses subministradores quan es compleixin les següents condicions:

  1. Que el contribuent tingui la consideració de "jove emancipat" a l'efecte d'aquesta deducció, tenint aquesta consideració aquell contribuent que no hagi complert els 36 anys d'edat a la finalització del període impositiu.

  2. Que el contribuent subscrigui durant l'exercici un contracte de subministrament elèctric o de gas per al seu habitatge habitual .

   Perquè l'habitatge tingui el caràcter d'habitual hauran de complir-se els requisits establerts en l'article 68.1.3.º de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012; i en l'article 54 del Reglament de l'IRPF, i, en particular, pel que fa al concepte d'habitatge habitual, termini d'ocupació i requisits de permanència en la mateixa, entre d'altres.

 • El 20 per 100 de l'import de les despeses anteriors per a aquells contribuents  que, complint les condicions exigides en l'apartat anterior,  tinguin la seva residència habitual en un dels petits municipis de La Rioja que es relacionen al final de les deduccions autonòmiques d'aquesta Comunitat Autònoma.

  Important: en aquest últim cas el contribuent haurà de consignar en la casella [1205] de l'annex B.6 de la declaració,  el codi corresponent al petit municipi en el que estigui situada l'habitatge, conforme a la  relació de municipis  de La Rioja amb dret a aquesta deducció que pot consultar en el seu corresponent apartat.

 • El 25 per 100 de l'import de les despeses anteriors per a aquells contribuents joves que constitueixin unitats familiars monoparentals.

  La unitat familiar monoparental és la definida en l'article 82.1.2º de la Llei de l'IRPF, que es comenta en el Capítol 2 d'aquest manual.

 • Quan les circumstàncies exigides en l'apartat anterior no es donin durant tot el període impositiu, el percentatge del 20 o el 25 per 100 serà aplicable a les quantitats satisfetes durant la part del mateix en la que es doni alguna d'ella.

  Àmbit d'aplicació temporal de la deducció

  Aquesta deducció podrà aplicar-se una única vegada per habitatge i per contribuyente, independentment del règim d'ocupació de l'esmentat habitatge.

  Requisits per a l'aplicació de la deducció

  A més, s'hauran de complir els següents requisits:

  • El contribuent haurà de disposar de l'habitatge habitual en règim de propietat o arrendament.

   El compliment del període mínim de permanència de tres anys que es requereix per considerar l'habitatge com habitual només s'exigeix en cas d'habitatge en propietat, no en cas d'arrendament.

  • El o els contractes hauran de subscriure's amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de meritació de l'impost i hauran de mantenir-se, com a mínim, fins aquesta data.

   Ha de subscriure's un contracte d'alta de subministrament elèctric o de gas, sense que sigui vàlid el sim­ple canvi de titularitat del contracte o de modalitat de tarifa.

  • El o els contractes hauran de constar a nom del contribuent amb dret a deducció.

  • En cas que convisquin en la mateixa habitatge habitual més d'un contribuent amb dret a la deducció, la mateixa serà prorratejada entre tots ells.

  • En cap cas els titulars dels contractes i l'habitatge hauran d'estar vinculats a una activitat econòmica.

   Així, cap dels titulars dels contractes de subministrament de llum i gas d'ús domèstic podrà aplicar la deducció quan un d'ells realitzi en l'habitatge una activitat econòmica, encara que també constitueixi la seva residència habitual.

  • Que la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no excedeixi les següents quantitats:

   • - 18.030 euros en declaració individual.

   • - 30.050 euros en declaració conjunta.

   Sempre que, a més, la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF no superi 1.800 euros.

   L'import de la base liquidable general sotmesa a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el reflectit en la casella [0500] de la declaració.

   Per part seva, l'import de la base liquidable de l'estalvi sotmès a tributació segons l'article 50 de la Llei de l'IRPF és el que apareix reflectit en la casella [0510] de la declaració.