Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició d'habitatge de nova construcció per a residència habitual

Normativa: Disposició transitòria cinquè  Text refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2008, de 25 de setembre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 7,5 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici 2022  per l'adquisició de l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual sempre que es compleixin, simultàniament, els següents requisits :

 1. Que el contribuent tingui la seva residència habitual a la Comunitat de Castilla y León .

 2. Que es tracti del seu primer habitatge.

  Es considera que el contribuent adquireix primer habitatge quan no disposés, ni hagués disposat, de cap dret de plena propietat igual o superior al 50 per 100 sobre un altre habitatge.

 3. Que l'habitatge es trobi situada a Castilla y León .

 4. Que es tracti d'habitatge de nova construcció.

  Tindran la consideració d'habitatges de nova construcció aquelles situades en edificacions per a les quals el visat del projecte d'execució de nova construcció al que es refereix l'article 2.a) del Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori, o norma que li substitueixi, s'hagi obtingut entre el dia 1 de setembre de 2011 i el dia 31 de desembre de 2012.

Base de deducció

 • La base d'aquesta deducció estarà constituïda per:

  • Les quantitats satisfetes per a l'adquisició, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent.

  • En el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, o norma que li substitueixi, i altres despeses derivades de la mateixa.

  • En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

 • La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros anuals.

Important: la deducció resulta aplicable per les quantitats satisfetes tant per l'adquisició de l'habitatge pròpiament dita com per les abonades mentre l'habitatge està en construcció, no essent aplicable als supòsits d'ampliació o de rehabilitació. Els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar la data de visat del projecte en l'Annex B.4  de la declaració.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit d'aquesta deducció per l'adquisició d'uns altres habitatges habituals anteriors, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova en tant les quantitats invertides en la mateixa no superin les invertides en les anteriors, en la mesura en què haguessin estat objecte de deducció.

 • Quan l'alienació d'un habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició de la nova es minorarà en l'import del guany patrimonial a la que s'apliqui l'exempció per reinversió. En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mentre les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la mesura en què hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

La deducció es podrà aplicar en l'exercici tributari en què se satisfaci la primera quantitat per a l'adquisició de l'habitatge i en els quatre exercicis tributaris següents.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es refereix l'article 26.6 de la LGT, o norma que li substitueixi.

En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.