Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per atenció de fills menors

Normativa: Art. 5.1 i 10  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quanties i límits màxims de la deducció

Els contribuents que, per motius de treball, per compte propi o aliè, hagin de deixar als seus fills menors a l'atenció d'una persona empleada de la llar o en guarderies o centres infantils podran optar per deduir alguna de les següents quantitats :

 1. El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu a la persona empleada de la llar , amb el límit màxim de 322 euros, tant en tributació individual com conjunta.

 2. El 100 per 100 de les despeses satisfetes de preinscripció i de matrícula, així com les despeses d'assistència en horari general i ampliat i les despeses d'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets, en escoles, centres i llars d'infants de la Comunitat de Castilla y León, inscrites en el Registre de Centres per a la conciliació de la vida familiar i laboral, amb el límit màxim de 1.320 euros, tant en tributació individual com conjunta.

Base de deducció

 • En el cas a) de la deducció per atenció de fills (per persona empleada de la llar) la base estarà constituïda per les quantitats satisfetes a la persona empleada de la llar. 

  No obstant això, en cas d'haver percebut subvencions públiques per aquest concepte, l'import total de la deducció més la quantia d'aquestes subvencions no podrà superar la despesa efectiva, minorant-se en aquest cas l'import màxim de la deducció en la quantia necessària. Si la suma no supera la despesa, no s'haurà de restar la subvenció.

 • En el cas b) de la deducció per atenció de fills (per despeses de guarderia) la base de la deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes a escoles infantils, centres i llars d'infants en els termes abans indicats minorada, si escau, en l'import de les subvencions rebudes per aquest concepte. 

  No obstant això, en cas que el contribuent tingués dret a l'increment de la deducció estatal per maternitat a què es refereix l'article 81.2 de la Llei de l'IRPF, l'import de la mateixa minorarà la quantia d'aquesta deducció determinada conforme els punts anteriors. En aquest supòsit, el límit de 1.320 euros es veurà reduït en la quantitat a què el contribuent tingués dret per la deducció estatal.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), els fills als que sigui d'aplicació el mínim per descendents tinguessin menys de 4 anys d'edat.

 • Que ambdós pares realitzin una activitat per compte propi o aliè, per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

 • Que, en cas que la deducció sigui aplicable per despeses de custòdia per una persona empleada de la llar , aquesta estigui donada d'alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social .

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de la persona empleada de la llar, escola, centre o llar d'infants en l'Annex B.4  de la declaració.

 • Per poder aplicar aquesta deducció la base imposable general més la base imposable de l'estalvi menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] i [0520] de la declaració, respectivament)  no superi les següents quantitats:

  • 18.900 euros en tributació individual.

  • 31.500 euros en tributació conjunta.

 • Quan més d'un contribuent tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos descendents, l'import de les quantitats satisfetes es prorratejarà entre ells per parts iguals, respectant, en qualsevol cas, el límit màxim de la deducció.

 • L'import total de la deducció aplicada per ambdós progenitors, més l'import si escau, de l'increment de la deducció estatal per maternitat, més la quantia dels ajuts públiques percebudes per aquest concepte no podrà superar, per al mateix exercici, l'import total de la despesa efectivo en escoles infantils, centres i llars d'infants.

  En cas que l'import de totes les deduccions i ajuts públics esmentades superés la despesa satisfeta per la guarderia, es minorarà l'import màxim de la deducció en la quantia necessària. Aquesta minoració s'ha de realitzar proporcionalment a la deducció aplicada de cadascun dels progenitors, independentment d'a quin progenitor s'imputi l'ajuda.

  A aquests efectes el càlcul per minorar l'import màxim de la deducció en la quantia necessària, es realitzada de forma independent per cadascun dels fills si procedeixen de diferents progenitors.

 • En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Saldos pendents d'aplicació

Els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com durant els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.