Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar

Normativa: Arts. 5.2 i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats per ells satisfetes durant el període impositiu per les quotes a la Seguretat Social d'un treballador inclòs en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social

 • El límit màxim de la deducció és de 300 euros.

  El límit màxim de la deducció opera tant en tributació individual com en conjunta.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de la persona empleada en l'Annex B.4  de la declaració.

Requisits i condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció serà aplicable només pels contribuents que a la data de meritació de l'impost tinguin un fill menor de 4 anys, a què sigui d'aplicació el "mínim per descendent" regulat en la normativa de l'IRPF.

  Les quotes satisfetes s'atribuiran íntegrament al contribuent que figuri com ocupador llevat que es tracti de matrimonis en règim de guanys cas en què s'atribuiran als cònjuges per parts iguals.

 • Per aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] i [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.

  • - 31.500 euros en tributació conjunta.

 • En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Saldos pendents d'aplicació

Els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com durant els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.