Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per al foment de la mobilitat sostenible

Normativa: Art. 9. g) i 10Texto Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia i límit màxim de la deducció

 1. El 15 per 100 d e les quantitats destinades pel contribuent a l'adquisició d'un vehicle turisme nou que tingui alguna de les següents consideracions:

  • Vehicle elèctric pur.

  • Vehicle elèctric amb autonomia estesa.

  • Vehicle híbrid enchufable amb autonomia en mode elèctric de més de 40 quilòmetres.

 2. L'import màxim de la deducció serà de 4.000 euros per cada vehicle, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • El valor de adquisición del vehicle, impostos inclosos, no podrà superar els 40.000 euro s.

 • El vehicle adquirit no podrà estar afecte a activitats professionals o empresarials, sigui quin sigui el titular d'aquestes activitats.

 • La deducció només serà d'a plicación durant el període impositiu en el qual es matriculi el vehicle de la qual adquisició genera el dret a aplicar la deducció.

 • El vehicle adquirit haurà de mantenir-se en el patrimoni del contribuent com a mínim durant quatre any s des de la seva adquisició.

 • L'autonomia en mode elèctric dels vehicles de la qual adquisició generi el dret a aplicar la deducció es determinarà mitjançant l'aplicació del procediment WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) o del procediment que li substitueixi a l'efecte de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

 • L'adquisició pel contribuent d'un vehicle que generi el dret a l'aplicació de la deducció, la data d'aquesta adquisició i la quantitat efectivament satisfeta pel contribuent s'acreditaran mitjançant factura.

Important: la deducció només podrà aplicar-se per part d'aquell a nom del qual s'emeti la factura.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es refereix l'article 26.6 de la  LGT.

En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de consignar en la casella [0943] de l'Annex B.4 el Número de matrícula del vehicle".