Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses d'adopció

Normativa: Art. 4.5 i 10  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quanties de la deducció

 • 784 euros per cada adopció realitzada durant el període impositiu de fills que generin el dret a l'aplicació del "mínim per descendent".

 • 3.625 euros en el supòsit d'adopció internacional.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Per poder aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] i [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració)  no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.

  • - 31.500 euros en tributació conjunta.

 • S'entendrà que l'adopció té caràcter internacional quan es realitzi segons la legislació vigent i d'acord amb els tractats i convenis subscrits per Espanya.

 • La deducció serà aplicable al període impositiu corresponent al moment en què es produeixi la inscripció en el Registre Civil.

 • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a practicar aquesta deducció, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Si només un dels cònjuges tingués dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total.

 • En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Saldos pendents d'aplicació

Els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant durant el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com durant els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb les deduccions "Per naixement o adopció de fills" i "Per parts adopcions múltiples".