Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica

Sobre la quota íntegra autonòmica de l'exercici 2022  les deduccions autonòmiques s'aplicaran en la següent ordre:

 1. L'import de les deduccions de l'exercici  2022 no traslladables a exercicis posteriors.

 2. L'import de les deduccions "Per família nombrosa", "Per naixement o adopció de fills", "Per parts múltiples o adopcions simultànies", "Per despeses d'adopció", "Per atenció de fills menors", i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" pendent d'aplicació d'exercicis anteriors (2019, 2020 i 2021)  i l'import de la deducció per paternitat pendent d'aplicació pels exercicis 2019 i 2020.

  Important: els imports d'aquestes deduccions generats el 2019, 2020 i 2021 pendents d'aplicació es consignaran, respectivament, en les caselles [0981], [0982] i [0983] i el que s'apliqui en l'exercici en la casella [0984] (s'aplicarà primer la deducció generada el 2019, casella [0981], posteriorment la deducció generada el 2020, casella [0982], i finalment la deducció generada el 2021, casella [0983). La diferència, si existís, entre la deducció pendent dels exercicis 2020 i 2021  i l'import aplicat, es traslladaran, respectivament, a les caselles [0997] i [0998].

  La devolució de les deduccions generades el 2019  i no aplicades en l'exercici 2022 se sol·licitarà a la Junta de Castilla y León conforme al procediment establert en l'Ordre EYH/706/2015, de 24 d'agost (BOCYL de l'1 de setembre).

  L'import d'aquestes deduccions generades el 2019  i no aplicades en l'exercici 2022  no podrà aplicar-se en exercicis posteriors.

  L'import de la deducció generada el 2020, casella [0982], no aplicat el 2022, d'existir, es traslladarà a la casella [0997] en concepte d'imports pendents d'aplicació per a l'exercici següent. De la mateixa manera l'import de la deducció generada el 2021, casella [0983], no aplicat el 2022, d'existir, es traslladarà a la casella [0998] en concepte d'imports pendents d'aplicació per a l'exercici següent.

 3. L'import de les deduccions "Per família nombrosa", "Per naixement o adopció de fills", "Per parts múltiples o adopcions simultànies", "Per despeses d'adopció", "Per atenció de fills menors",  i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" generada en l'exercici 2022.

  Important: l'import que correspongui aplicar en aquest exercici es traslladarà a la casella [0995]. La diferència, si existís, entre les deduccions a les que es té dret (suma de les caselles [0985] a [0988]; [0990] a [0992] i [0994]) i l'import aplicat en la casella [0995], es traslladarà a la casella [0999] en concepte d'imports generats el 2022  però encara pendents d'aplicació per a l'exercici següent.

  A més, tingui-se en compte que la deducció per parts múltiples o adopcions simultànies determina el dret a deduir 901 euros durant els dos anys següents al de l'últim naixement o adopció que es computi a l'efecte d'entendre produït el part múltiple o a l'adopció simultània que dona dret a aplicar la deducció. Per això en el model de declaració de  l' IRPF es distingeixin els parts múltiples o adopcions simultànies produïts el 2020  o 2021  (casella [0988]) que donen lloc el 2022  a la deducció de 901 euros, dels parts múltiples o adopcions simultànies produïts el 2022  (casella [0987]).