Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per atenció de fills menors de 3 anys

Normativa: Arts. 11 bis i 18.2  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quotes ingressades pel contribuent per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, amb el límit de deducció de 400 euros anuals.

 • El 30 per 100 de les quotes ingressades per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, en el cas de contribuents que siguin titulars d'una família nombrosa amb el límit de deducció de 500 euros anuals.

Important: la deducció resultarà aplicable per les cotitzacions efectuades durant els mesos del període impositiu en els que el contribuent tingui, com a mínim, un fill menor de 3 anys pel qual s'apliqui el mínim per descendents. A aquest efecte, es computaran com a base de deducció les cotitzacions efectuades pel mes en què el fill compleixi els tres anys, així com, si escau, es produeixi la defunció del menor, però no els següents.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El contribuent ha d'estar en situació d'alta a la Seguretat Social com ocupador titular d'una llar familiar, tenir contractada i cotitzar per una o diverses persones pel Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social durant el període en què es pretengui aplicar la deducció.

  Així mateix, serà necessari que la persona o persones contractades prestin serveis per al titu­lar de la llar familiar durant, com a mínim, 40 hores mensuals.

 • El contribuent ocupador i, si escau, l'altre progenitor del fill menor de 3 anys pel qual s'apliquin el mínim per descendents, han de realitzar una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, com a mínim, durant 183 dies dins el període impositiu.

  En cas que el contribuent tingui fills menors de 3 anys amb diferents progenitors, podrà aplicar-se la deducció quan es compleixi el requisit indicat en el paràgraf anterior respecte de qualsevol d'ells.

 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, juntament amb la corresponent a la resta de membres de la seva unitat familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi la quantitat en euros corresponent a multiplicar per 30.000 el nombre de membres d'aquesta unitat familiar.

  A l'efecte de l'aplicació de la deducció es tindrà en compte, de manera agregada, la base imposable de la seva unitat familiar, independentment de l'existència o no d'obligació de declarar. En el cas de tributació conjunta serà la base imposable d'aquesta declaració la que es tingui en compte a l'efecte del límit fixat.