Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a famílies amb dos o més descendents i ingressos reduïts

Normativa: Art. 14  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia de la deducció

El 10 per 100 de l'import resultant de minorar la quota íntegra autonòmica a la resta de deduccions autonòmiques aplicables a la Comunitat de Madrid i la part de deduccions estatals que s'apliquin sobre aquesta quota íntegra autonòmica.

Aquesta operació es realitzarà restant de la quantia de la  quota íntegra autonòmica,  casella [0546] de la de­claración, els imports consignats en les caselles [0548], [0551], [0553], [0555], [0557], [0559], [0561] i [0563], així com el de la casella [0564], exclòs d'aquest últim l'import corresponent a aquesta deducció i casella [0566] corresponent a la nova deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que el contribuent tingui dos o més descendents que generin a favor seu el dret a l'aplicació del corresponent  mínim per descendents  establerts en la normativa reguladora de l'IRPF.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no sigui superior a 24.000 euros.

    Per calcular la suma de les bases imposables s'addicionaran les següents:

    1. Les dels contribuents que tinguin dret, pels mateixos descendents, a l'aplicació del mínim corresponent tant si declaren individual com conjuntament.

    2. Les dels propis descendents que donen dret a l'esmentat mínim.