Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses educatives

Normativa: Arts. 11 i 18.2 i 4.d)  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quanties de la deducció

 • El 15 per 100 de les despeses d'escolaritat.

 • El 10 per 100 de les despeses d'ensenyament d'idiomes.

 • El 5 per 100 de les despeses d'adquisició de vestidor d'ús exclusiu escolar.

Base de la deducció

 • La base de deducció, llevat de per a fills o descendents que estiguin escolaritzats en el primer cicle d'Educació Infantil, està constituïda per les quantitats satisfetes pels si­guientes conceptes:

  "Escolaritat" durant les etapes corresponents al segon cicle d'Educació Infantil, a l'Educació Bàsica Obligatòria i la Formació Professional Bàsica, a què es refereixen els articles 3.3, 3.10, 4 i 14.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  Precisions: en els centres públics i en els privats amb concert educatiu l'ensenyament ha de ser gratuïta, per la qual cosa cap alumne inclòs en un centre de tals característiques podrà suportar despeses relatives a l'escolaritat. Sí serà possible suportar despeses d'escolaritat en els centres privats no concertats.

  No seran deduïbles les despeses de menjador, transport, etc. girats pel centre educatiu que, encara que indirectament vinculats amb l'ensenyament, no es corresponen amb aquesta. Tampoc seran deduïbles les despeses per adquisició de llibres de text.

  "Adquisició de vestidor d'ús exclusiu escolar" durant les etapes corresponents al segon cicle d'Educació Infantil, a l'Educació Bàsica Obligatòria i la Formació Profe­sional Bàsica, a què es refereixen els articles 3.3, 3.10, 4 i 14.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  Precisió: només podrà aplicar-se la deducció per a les peces de vestit o calçat exigit o autoritzat per les directrius del centre educatiu en el que l'alumne cursi els seus estudis. La deducció comprèn tot el vestidor exigit pel centre.

  "Ensenyament d'idiomes" tant si aquesta s'imparteix com a activitat extraescolar com si té el caràcter d'educació de règim especial. La deducció té en compte les despeses derivades de l'ensenyament d'idiomes exclusivament en els supòsits següents:

  1. Ensenyament de règim especial que s'imparteixi en centres oficials d'ensenyament d'idiomes.

  2. Ensenyament d'idiomes com a activitat extraescolar adquirit bé pel centre educatiu, amb càrrec als alumnes o bé pels propis alumnes directament sempre que, en aquest últim cas, l'alumne estigui cursant algun estudi oficial.

  Important: la base de deducció es minorarà en l'import de les beques i ajuts obtinguts de la Comunitat de Madrid o de qualsevol altra Administració Pública que cobreixin tots o part de les despeses esmentades.

 • En el cas de fills o descendents que estiguin escolaritzats en el primer cicle d'Educació Infantil a què es refereix l'article 14.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, la base de deducció estarà constituïda exclusivament per les quantitats satisfetes pel concepte d'escolaritat que no s'abonin mitjançant preus públics ni mitjançant preus privats autoritzats per l'Administració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Les despeses educatives que donen dret a aquesta deducció són els originats durant el període impositiu pels fills o descendents pels quals tinguin dret al   mínim per descendents  regulat en la Llei de l'IRPF.
 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, juntament amb la corresponent a la resta de membres de la seva unitat familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi la quantitat en euros corresponent a multiplicar per 30.000 el nombre de membres d'aquesta unitat familiar.

   El  concepte d'unitat familiar  en l'IRPF s'explica en el Capítol 2.

  A l'efecte de l'aplicació de la deducció es tindrà en compte, de manera agregada, la base imposable de la seva unitat familiar, independentment de l'existència o no d'obligació de declarar. En el cas de tributació conjunta serà la base imposable d'aquesta declaració la que es tingui en compte a l'efecte del límit fixat.

 • Complerts els anteriors requisits, només tindran dret a practicar la deducció els pares o ascendents que convisquin amb els seus fills o descendents escolaritzats. Quan un fill o descendent convisqui amb ambdós pares o ascendents l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, en cas que optessin per tributació individual.

  Important: els contribuents que desitgin aplicar aquesta deducció hauran d'estar en possessió dels corresponents justificants acreditatius del pagament dels conceptes objecte de deducció.

Límits màxims de la deducció

La quantitat a deduir no podrà excedir:

 • 400 euros per cadascun dels fills o descendents que generin el dret a la deducció per despeses d'ensenyament d'idiomes i/o d'adquisició de vestidor d'ús exclusiu escolar.

 • 900 euros per cadascun dels fills o descendents en cas que el contribuent tingui dret a practicar deducció, a més de per les despeses del paràgraf anterior o exclusivament, per despeses d'escolaritat. Aquest límit serà de 1.000 euros per cadascun dels fills o descendents que cursin durant l'exercici estudis del primer cicle d'Educació Infantil i despeses dels quals donin dret a aquesta deducció.