Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar

Normativa: Art. 4.U.v), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

110 euros per cada fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent que, a la data de la meritació de l'impost (normalment, a 31 de desembre), es trobi escola­rizado en un centre públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o en unitats d'educació especial.

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, l'import màxim de la  deducció serà de 100 euros

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els fills o acollits donin dret a l'aplicació del corresponent mínim per des­cendientes establert per la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que el contribuent es trobi e n situació d'atur i inscrit com demandan­te de treball en un servei públic de treball. Quan els pares o acollidors visquin junts aquesta circumstància podrà complir-se per l'altre progenitor o adoptant.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • Quan dos contribuents declarants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deduc­ción, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

 • L'import d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en els que es compleixi el requisit de què el contribuent es trobi en situació de des­empleo i inscrit com a demandant de treball en un servei públic de treball. A aquests efectes, quan els pares o acollidors, que visquin junts, compleixin aquest requisit, es tindrà en compte la suma dels dies d'ambdós, amb el límit del període impositiu.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dinera­rios derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en cuen­tas en entitats de crèdit.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda 2021.

 • L'import íntegre de la deducció (110  euros per cada fill o menor acollit) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liqui­dable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (110  euros per cada fill o menor acollit) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (110  euros per cada fill o menor acollit) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)