Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques

Normativa: Art. 4.U.m)  i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tingui-se en compte l'import de deducció que es té en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda  2021.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

La quantitat que correspongui d'entre les següents:

 • 112 euros per contribuent sempre que aquest hagi efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció a aquest efecte concedida per la Generalitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l'Estat.

  Les quantitats s'entendran efectivament destinades a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual d'acord amb les regles d'imputació temporal d'ingressos establertes en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

  Nota: els criteris de la  imputació temporal  de determinats ajuts relatives a la rehabilitació de l'habitatge habitual es comenten en el Capítol 11. 

  Quan les ajudes s'imputin en diversos períodes impositius, l'import de la deducció es prorratejarà entre els exercicis en què es produeixi aquesta imputació.

  Per part seva, els  conceptes d'habitatge habitual  i  rehabilitació  de la mateixa són els establerts en l'esmentada normativa.

 • La quantitat que resulti d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l'ajuda pública, sempre que el contribuent hagi efectivament desti­nado, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, les quantitats procedents de l'ajuda pública a aquest efecte concedida per la Generalitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l'Estat.

  En el cas ajuda pública per a la rehabilitació, ha de ser concedida en l'àmbit de la rehabilitació edificatòria i regeneració i renovació urbana en aquells barris o conjunts d'edificis i habitatges que necessitin la demolició i substitució dels seus edificis, la reurbanització dels seus espais lliures o la revisió dels seus equipaments i dotacions, incloent-hi, si escau, el reallotjament temporal dels residents.

  Important: el contribuent ha d'optar per aplicar una o una altra quantitat (112 euros o la que resulti d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l'ajuda pública) quan es compleixin els requisits exigits per a ambdues.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

  Aquest requisit s'exigeix per  la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits.

 • S'exigeix, a més, que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant l'esmentat període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent.

  Vegeu en el capítol 16 la comprovació de la situació patrimonial.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible, per a les mateixes quantitats, amb la deducció "Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys" i amb la deducció "Per adquisició d'habitatge habitual per persona amb discapacitat".