Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per contribuents amb discapacitat, en grau igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys

Normativa: Art. 4.U.g), Quatre i Cinquè  i disposició addicional sisena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Important: no serà procedent aquesta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat a què es fa referència a continuació, el contribuent percep algun tipus de prestació que es trobi exempta de l'IRPF.

Quantia de la deducció

197 euros per cada contribuent amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys.

Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, la quantia de la deducció serà de  179 euros per cada contribuent amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment simultani dels dos requisits següents:

 • Que el contribuent tingui, com a mínim, 65 anys d'edat a la data de la meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  La condició de persona amb discapacitat s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de serveis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'unes altres Comunitats Autònomes.

  També serà aplicable la deducció, quan sense assolir aquest grau de discapacitat, se hagi declarat judicialment la incapacitat o la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

  Tingui-se en compte que, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 13/1997 establint que la curatela amb facultats de representació plenes establertes per resolució judicial s'assimilen a un grau de discapacitat del 65 per 100.

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda  2021.

 • L'import íntegre de la deducció (197  euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500 ] i [0510 ] de la declaració) sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (197  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (197  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)